Športový elektromobil Quant jazdí na slanú vodu

Je­den z naj­di­vo­kej­ších mo­de­lov na toh­to­roč­nom auto­mo­bi­lo­vom tr­hu je vý­skum­ný pro­to­typ au­ta po­há­ňa­né­ho sla­nou vo­dou. Pres­nej­šie po­ve­da­né, ide o elek­tro­mo­bil na­pá­ja­ný prie­to­ko­vou ba­té­riou, kto­rá vy­uží­va ako mé­dium nao­zaj sla­nú vo­du, vlas­tne roz­tok ko­vo­vých hyb­ri­dov. Auto sa vo­lá Na­nof­lowcell Quant e-Sportli­mou­si­ne a moh­li ho vi­dieť už náv­štev­ní­ci auto­sa­ló­nu v Že­ne­ve.

Tech­no­ló­gia na­nof­lowcell po­nú­ka päť- až šesťkrát vy­ššiu ka­pa­ci­tu ako os­tat­né prie­to­ko­vé či lí­tio­vo-ióno­vé ba­té­rie, a tak Quant má do­jazd 400 až 600 km na jed­no na­bi­tie. Ďal­šia vý­ho­da toh­to elek­tro­mo­bi­lu je ľah­ké dopl­ne­nie pa­li­va. Keď sa ener­gia v roz­to­ku elek­tro­ly­tov vy­čer­pá, tre­ba len vy­me­niť kva­pa­li­nu, čo je pro­ces rých­los­ťou po­dob­ný tan­ko­va­niu ben­zí­nu do au­ta.

Na roz­diel od lí­tio­vo-ióno­vých ba­té­rií ka­pa­ci­tu prie­to­ko­vých ba­té­rií nez­ni­žu­je v prie­be­hu ča­su pa­mä­ťo­vý efekt. Na­vy­še ta­ké­to ba­té­rie nep­red­sta­vu­jú zá­ťaž pre ži­vot­né pros­tre­die, neob­sa­hu­jú škod­li­vé pr­vky a nie sú zá­vis­lé od vzác­nych a dra­hých ko­vov.

Z ďal­ších po­zo­ru­hod­ných vlas­tnos­tí auto­mo­bi­lu Quant tre­ba spo­me­núť 912 ko­ní pod ka­po­tou, zrý­chle­nie z 0 na 100 km/h za 2,8 se­kun­dy a maximál­nu rých­losť 380 km/h. Pro­ces ho­mo­lo­gi­zá­cie by mal byť do­kon­če­ný v ro­ku 2015 ale­bo 2016.

Video:


Zdroj: giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter