Externá nabíjačka do divočiny – stačí jej aj voda z kaluže

Powertrekk od fir­my myFC je uni­kát­ne hyb­rid­né rie­še­nie ty­pu 2v1 pre­to­že ob­sa­hu­je pre­nos­nú exter­nú ba­té­riu, ale aj pa­li­vo­vý člá­nok pre prí­pad, ak ste nao­zaj úpl­ne mi­mo ci­vi­li­zá­cie. V ta­kom prí­pa­de vy­uži­je­te dru­hú časť za­ria­de­nia, kto­rú tvo­rí nádr­žka na vo­du a pries­tor na pa­li­vo­vý člá­nok - Power­Pukk.

Pa­li­vo­vý člá­nok ob­sa­hu­jú si­li­cid so­dí­ka (Na­Si), kto­rý pri kon­tak­te s vo­dou za­čne uvoľ­ňo­vať vo­dík a je­ho reak­ciou so vzdu­chom vzni­ká elek­tric­ká ener­gia, pri­čom sa uvoľ­ňu­je aj od­pa­do­vé tep­lo a vo­da. Vo­da sa vra­cia do nádr­žky a tep­lo sa ot­vor­mi od­vet­rá von. Ener­gia vy­ro­be­ná z Na­Si mô­že na­bí­jať vsta­va­ný aku­mu­lá­tor s ka­pa­ci­tou 1600 mAh ale­bo pri­po­je­né za­ria­de­nie USB. Je­den pa­li­vo­vý člá­nok by mal kom­plet­ne na­biť smar­tfón či MP3 preh­rá­vač, no v prí­pa­de tab­le­tu sta­čí len na čias­toč­né do­bi­tie.

_vyrd12_361myFC-PowerTrekk-2.jpg

_vyrd13_361myFC-PowerTrekk-3.jpg

Na do­bi­tie mo­bil­né­ho te­le­fó­nu vám bu­de sta­čiť len tro­cha vo­dy. Mô­že byť z rie­ky, mo­ra ale­bo ho­ci aj z mlá­ky, mu­sí byť však dos­ta­toč­ne čí­ra, pre­to­že prí­pad­né ne­čis­to­ty ob­me­dzu­jú či do­kon­ca za­me­dzu­jú vznik exoter­mic­kej reak­cie.

Na­bí­jač­ka myFC PowerTrekk pos­kyt­ne zá­lož­nú ka­pa­ci­tu pre všet­ky za­ria­de­nia, kto­ré mož­no na­bí­jať cez USB. Za­ria­de­nie je spo­ľah­li­vej­ší zdroj ener­gie v po­rov­na­ní s väč­ši­nou iných al­ter­na­tív. Ne­pot­re­bu­je to­tiž žiad­ne sl­neč­né svet­lo na na­bí­ja­nie a ne­vy­ža­du­je zno­vu­na­bí­ja­nie v elek­tric­kej zá­suv­ke za pred­pok­la­du, že má­te k dis­po­zí­cii dos­ta­toč­nú zá­so­bu pa­li­vo­vých člán­kov. Je ma­lé, ľah­ké a vo­dov­zdor­né.

Ba­le­nie ob­sa­hu­je:

myFC PowerTrekk Fuel Cell na­bí­jač­ku (vrá­ta­ne inter­nej lí­tio­vej ba­té­rie)
USB na­bí­ja­cí ká­bel
Mi­ni USB re­duk­ciu
Mic­ro USB re­duk­ciu
App­le iP­ho­ne 30 PIN pre sé­riu iP­ho­ne 4
App­le iP­ho­ne adap­tér pre sé­riu iP­ho­ne 5
3 x Puk - myFC PowerTrekk Pucks

Od­po­rú­ča­ná ce­na za­ria­de­nia: 199 eur

Ce­na so­dí­ko­vých kap­súl Power­pukks: 1,99 € za kus

Za­po­ži­čal: power­guy.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter