Začala sa výroba prvých panelov s rozlíšením 8K

Nes­ta­čí vám 4K roz­lí­še­nie, chce­te svo­je fo­tog­ra­fie SLR uká­zať zná­mym v ce­lej ich krá­se? Spl­ne­nie tej­to túž­by ten­to­raz ne­po­nú­ka ja­pon­ský či kó­rej­ský vý­rob­ca. Rie­še­nie pri­ná­ša čín­ska fir­ma BOE.

Pop­red­ný vý­rob­ca LCD pa­ne­lov so síd­lom v Šen­če­ne pred­sta­vil svo­ju sé­riu 98-pal­co­vých pa­ne­lov HV098XXX, kto­rá sa hr­dí roz­lí­še­ním 7680 × 4320, ozna­čo­va­ným aj ako 8K ale­bo QUHD. To­to 32-me­ga­pixelo­vé monštrum má roz­me­ry 2,23 × 1,30 met­ra a hĺbku 14 cm. Pa­nel je ur­če­ný pre­dov­šet­kým do kon­fe­ren­čných mies­tnos­tí.

Ob­ra­zov­ka má jas 500 cd/m2 a kon­trast­ný po­mer 1200 : 1. Vy­ža­du­je sa nap­rík­lad gra­fic­ká kar­ta AMD Fi­reP­ro W9100 so šies­ti­mi roz­hra­nia­mi Dis­play­Port 1.2 a 16 GB pa­mä­te VRAM. Pod­po­ru­je 1,07 mld. fa­rieb (8-bit. + di­the­ring). Ce­na za­tiaľ ne­bo­la ozná­me­ná.

Zdroj: vrworld.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter