Vložky do topánok Digitsole možno vyhrievať pomocou smartfónovej aplikácie

Zdá sa, že mož­nos­ti ov­lá­da­nia kaž­do­den­ných pred­me­tov smar­tfó­no­vý­mi ap­li­ká­cia­mi sú vskut­ku ne­vy­čer­pa­teľ­né. Sved­čí o tom aj pro­jekt Di­git­so­le na por­tá­li Kic­kstar­ter. Ide o vlož­ky do to­pá­nok, kto­ré sú po­mo­cou tech­no­ló­gie Blue­tooth spo­je­né s mo­bi­lom. A na čo mož­no ta­ké­to spo­je­nie vy­užiť? Nap­rík­lad na vy­hrie­va­nie to­pá­nok v sy­chra­vom po­ča­sí. Po­mo­cou ap­li­ká­cie pre iOS či An­droid si mô­že­te nas­ta­viť maximál­nu tep­lo­tu až 40 °C.

digitsole_aplikacia.png

Kaž­dá vlož­ka Di­git­so­le má na za­dnej hra­ne na­bí­ja­cí port mic­roUSB. Na jed­no na­bi­tie mô­že fun­go­vať 7 až 8 ho­dín. Ok­rem zo­hrie­va­nia nôh však po­nú­ka aj ďal­šie vý­ho­dy - sle­du­je prej­de­nú vzdia­le­nosť a množ­stvo spá­le­ných ka­ló­rií. Na roz­diel od rôz­nych fit­nes ná­ram­kov vie Di­git­so­le pres­ne vy­čís­liť po­čet kro­kov, pre­to­že síd­li v oboch va­šich to­pán­kach.Fran­cúz­ski tvor­co­via vlo­žiek Di­git­so­le chcú vy­zbie­rať v rám­ci crowdfun­din­go­vej kam­pa­ne 40 000 do­lá­rov. Ak sa im po­da­rí pres­ved­čiť dos­ta­toč­ný po­čet ľu­dí, aby si za 99 do­lá­rov (a viac) ob­jed­na­li blue­toot­ho­vé vy­hrie­va­cie vlož­ky do to­pá­nok, pro­dukt by mo­hol prísť na trh prá­ve v ča­se, keď bu­de naj­uži­toč­nej­ší - v ja­nuá­ri bu­dú­ce­ho ro­ka. A šan­ce sú dob­ré, cie­ľo­vá su­ma bo­la už prek­ro­če­ná, ho­ci do kon­ca kam­pa­ne chý­ba eš­te viac ako 50 dní.

digitsole2.png

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter