Autonómne autá Googlu by mali na slovenských cestách problémy – nerozpoznajú výmole

Kú­pi­li by ste si sa­mos­tat­ne jaz­dia­ci auto­mo­bil, kto­rý ne­mô­že jaz­diť v 99 % kra­jín, kto­rý by ste ne­moh­li pou­žiť za sne­že­nia či hus­té­ho daž­ďa, mal by prob­lé­my pri za­par­ko­va­ní a ne­ve­del sa vy­hnúť vý­mo­ľom zí­va­jú­cim na ces­te? Aj s ta­ký­mi­to ob­me­dzenia­mi to­tiž zá­pa­sí toh­to­roč­ný mo­del auto­nóm­ne­ho au­ta Goog­lu. Člá­nok o nich bol pub­li­ko­va­ný v MIT Tech­no­lo­gy Re­view a vzni­kol na zá­kla­de in­for­má­cií od šé­fa vý­vo­ja Chri­sa Ur­mso­na.

Au­tá Goog­lu ma­jú bez ne­ho­dy naj­az­de­ných už viac ako mi­lión ki­lo­met­rov, a tak si ve­rej­nosť mys­lí, že všet­ky tech­no­lo­gic­ké prob­lé­my sú už vy­rie­še­né. No nie je to tak. Pred tým, než za­čne auto jaz­diť, tre­ba ces­ty vrá­ta­ne prí­jaz­do­vých pod­rob­ne zma­po­vať dos­lo­va me­ter po met­ri, úda­je po­chá­dza­jú­ce zo sen­zo­rov vo­zid­la mu­sia byť sta­ros­tli­vo preš­tu­do­va­né ľuď­mi i po­čí­ta­čom, čo si vy­ža­du­je pod­stat­ne viac úsi­lia ako tvor­ba Goog­le Maps. Spo­čiat­ku bu­dú au­tá na prí­pad­né zis­te­né zme­ny upo­zor­ňo­vať Goog­le, je­ho tím hich po­tom de­tail­ne zma­pu­je.

Auto sí­ce roz­poz­ná a reš­pek­tu­je do­čas­nú sve­tel­nú sig­na­li­zá­ciu, pou­ží­va­nú napr. pri prá­cach na ces­te, no na­priek to­mu mô­že mať prob­lé­my v niek­to­rých nep­red­ví­da­teľ­ných si­tuáciách. Zma­po­va­ných je za­tiaľ len nie­koľ­ko ti­síc ki­lo­met­rov ciest. Na to, aby au­tá moh­li reál­ne jaz­diť, bu­de tre­ba spra­co­vať mi­lió­ny ki­lo­met­rov štát­nych i prí­jaz­do­vých miest a ma­py stá­le ak­tua­li­zo­vať.

Me­dzi ďal­šie prob­lé­my pat­rí jaz­da po za­sne­že­nej ces­te či v sil­nom daž­di. Rie­šiť tre­ba aj veľ­ké ot­vo­re­né par­ko­vis­ká a via­cú­rov­ňo­vé ga­rá­že. Ka­me­ry ve­dia ro­zoz­nať far­bu svet­la na se­ma­fo­re, no tre­ba vy­rie­šiť si­tuáciu, keď ich mô­že os­le­piť sl­nko svie­tia­ce pria­mo op­ro­ti. Chod­ci sú de­te­go­va­ní len pri po­hy­be, Ur­mson pri­púš­ťa, že vo­zid­lo by moh­lo mať ťaž­kos­ti s roz­poz­na­ním po­li­caj­ta sto­ja­ce­ho na ces­te a usi­lu­jú­ce­ho sa ges­ta­mi za­sta­viť auto.

Sen­zo­ry ta­kis­to ne­roz­poz­na­jú, či pre­káž­ka zis­te­ná na ces­te je úlo­mok zo ska­ly ale­bo len kus pokr­če­né­ho pa­pie­ra, vo­zid­lo sa ju te­da bu­de sna­žiť v kaž­dom prí­pa­de obísť. Auto ne­roz­poz­ná ani vý­mo­le či ne­za­bez­pe­če­né šach­ty, ak nie sú ozna­če­né dop­rav­ný­mi ku­žeľ­mi. K rie­še­niu tých­to zá­le­ži­tos­tí sa vraj in­ži­nie­ri eš­te ne­dos­ta­li.

No Ur­mson je na­ďa­lej op­ti­mis­tic­ký a tvr­dí, že tie­to vý­zvy bu­dú vy­rie­še­né „rých­lej­šie, než by sa ľu­dia naz­da­li". Ve­rí, že vo­zid­lá bu­dú prip­ra­ve­né na jaz­du po ve­rej­ných ko­mu­ni­ká­ciách v ča­se, keď je­ho 11-roč­ný syn bu­de mať 16 ro­kov, čo je vek pot­reb­ný na zís­ka­nie vo­dič­ské­ho preu­ka­zu v Ka­li­for­nii.

Zdroj: tech­no­lo­gy­re­view.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter