IFA 2014: Mobilná virtuálna realita so Samsung Gear VR

Sam­sung pred­sta­vil no­vú ge­ne­rá­ciu no­si­teľ­nej tech­no­ló­gie s náz­vom Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion. Je po­há­ňa­ný tech­no­ló­giou od spo­loč­nos­ti Ocu­lus, kto­rá spa­dá pod Fa­ce­book a je líd­rom v ob­las­ti tech­no­ló­gií vir­tuál­nej reali­ty.

Sam­sung Gear VR po­nú­ka zá­ži­tok zo sle­do­va­nia pros­tred­níc­tvom 5,7-pal­co­vé­ho Quad HD Su­per AMO­LED dis­ple­ja GA­LAXY No­te 4. Po­zos­tá­va z mäk­kých, pruž­ných náuš­ní­kov a ľah­kých ma­te­riá­lov pre po­hodl­né no­se­nie. Je úpl­ne bez­drô­to­vý, tak­že pou­ží­va­te­lia mô­žu byť pl­ne za­po­je­ní do vir­tuál­nych sve­tov bez to­ho, aby bo­li pri­pú­ta­ní k po­čí­ta­ču.

taylor2_small.jpg

Sam­sung Gear VR bu­de k dis­po­zí­cii v bie­lom pre­ve­de­ní v on-li­ne pre­daj­nej sie­ti Sam­sung a se­lek­tív­ne cez par­tne­rov v prie­be­hu toh­to ro­ka.

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion

Ur­če­né pre ino­va­tív­nych spot­re­bi­te­ľov, pre­dov­šet­kým nad­šen­cov vir­tuál­nej reali­ty, vý­vo­já­rov, od­bor­ní­kov na mo­bil­né tech­no­ló­gie a pro­fe­sio­ná­lov.

Gear VR

Op­tic­ká šo­šov­ka

96˚ zor­né po­le

Sen­zo­ry

Ak­ce­le­ro­me­ter, gy­ros­kop, mag­ne­tic­ký sen­zor, sen­zor blíz­kos­ti

Ones­ko­re­nie ob­ra­zu

< 20ms

Nas­ta­ve­nie oh­nis­ka

Co­vers Near­sig­hted / Far­sig­hted Eyes

Oso­vá vzdia­le­nosť

pok­ry­tia

55 ~ 71 mm

Fy­zic­ké uží­va­teľ­ské roz­hra­nie

Touch Pad, Za­dné tla­čid­lo, Ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti

Pri­po­je­nie

Mic­ro USB 1.1 pri­po­je­nie ku GA­LAXY No­te 4

Roz­me­ry (Slú­chad­lá)

198 (šír­ka) x 116 (dĺžka) x 90 (vý­ška) mm

Ob­sah

Dos­tup­ný cez Ocu­lus Sto­re

mic­roSD kar­ta (16 GB) sú­čas­ťou: Ko­lek­cia 360° vi­deí a 3D fil­mo­vých traile­rov od pop­red­ných štú­dií bu­de vop­red nain­šta­lo­va­ná.

V rám­ci Aven­gers od Mar­vel: Par­tner­stvo Age of Ultron pri­ná­ša uží­va­te­ľom Gear VR vý­hrad­ný prís­tup do la­bo­ra­tó­ria To­ny­ho Star­ka vo vnút­ri všet­kých no­vých ve­ží Aven­gers Tower.

IMAX po­nú­kau­káž­ky hollywood­skych a do­ku­men­tár­nych fil­mov vo vir­tuál­nom di­vad­le − dru­há naj­lep­šia vec po reál­nom zá­žit­ku v IMAXe.

DreamWorks VR od DreamWorks Ani­ma­tion umož­ňu­je uží­va­te­ľom Sam­sung Gear VR ko­mu­ni­ko­vať a smiať sa s pos­ta­va­mi DreamWorks spô­so­bom, ako nik­dy pred­tým.

Pa­ci­fic Rim Jae­ger Pi­lot od Le­gen­da­ry je prep­ra­co­va­ný zá­ži­tok z ob­sa­hu, kto­rý umies­tňu­je di­vá­ka so Sam­sung Gear VR do cen­tra di­ania.

Cirque du So­leil Me­dia pred­sta­vu­je ži­vý 360° 3D zá­ži­tok vo vir­tuál­nej reali­te pros­tred­níc­tvom scé­ny zo show Za­rka­na, kto­rú na­to­či­lo stu­dio Fe­lix & Paul Stu­dios pre Sam­sung Gear VR.

M-GO Ad­van­ced, no­vá pa­ra­dig­ma pre di­gi­tál­ne vi­deo vo vir­tuál­nej reali­te po­nú­ka bez­kon­ku­ren­čné inter­ak­tív­ne ob­ja­vo­va­nie naj­nov­šie­ho pré­mio­vé­ho fil­mo­vé­ho a te­le­víz­ne­ho ob­sa­hu vďa­ka Sam­sung Gear VR.

Ve­vo po­nú­ka viac než 100 000 HD hu­dob­ných vi­deok­li­pov, ži­vých kon­cer­tov a ori­gi­nál­nych prog­ra­mov, kto­ré si mô­že­te vy­chut­nať v pô­so­bi­vom pre­ve­de­ní na Sam­sung Gear VR.

Pro­to­kol Ze­ro (pra­cov­ný ná­zov) od DE­NA umož­ňu­je hrá­čom so Sam­sung Gear VR in­filtro­vať sa na ne­pria­teľ­ské úze­mie bez pov­šim­nu­tia v za­tem­ne­ných pod­mien­kach s hi-tech op­ti­kou vrá­te­ne noč­né­ho vi­de­nia, röntge­no­vé­ho vi­de­nia a ter­mo­ví­zie.

GA­LAXY No­te 4

Dis­plej

5,7 pal­ca (143.9 mm) Quad HD Su­per AMO­LED (2560 x 1440)

Fo­toa­pa­rát

High Fra­me Ra­te Pre­view (60fps)

Audio

3D pries­to­ro­vý zvuk v preh­rá­va­či Sam­sung VR Player pre preh­ra­nie ob­sa­hu z ga­lé­rie vir­tuál­nej reali­ty (slú­chad­lá nut­né)

Zdroj: Samsung


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter