Priehľadné solárne články by mohli urobiť zo všetkých okien zdroj na výrobu elektrickej energie

Ved­ci z Mi­chi­gan­skej štát­nej uni­ver­zi­ty vy­tvo­ri­li úpl­ne tran­spa­rent­ný so­lár­ny kon­cen­trá­tor, kto­rý by umož­nil pok­ryť ok­ná ale­bo ľu­bo­voľ­né skle­né plo­chy (napr. dis­plej smar­tfó­nov) fo­to­vol­tic­ký­mi so­lár­ny­mi člán­ka­mi. Pod­ľa ve­dú­ce­ho vý­skum­né­ho tí­mu Ri­char­da Lun­ta prie­hľad­né so­lár­ne pa­ne­ly po­nú­ka­jú ši­ro­ké mož­nos­ti efek­tív­ne­ho na­sa­de­nia, nap­rík­lad na „vy­so­ké bu­do­vy s mno­hý­mi ok­na­mi a všet­ky dru­hy mo­bil­ných za­ria­de­ní, kde sa kla­die dô­raz aj na es­te­tic­kú strán­ku, ako je te­le­fón či čí­tač­ka e-kníh".

Z ve­dec­ké­ho hľa­dis­ka je tran­spa­rent­ný so­lár­ny pa­nel nie­čo proti­re­či­vé. So­lár­ne člán­ky fo­to­vol­tic­ké­ho ty­pu to­tiž ab­sor­bu­jú fo­tó­ny (sl­neč­né žia­re­nie) a me­nia ich na elek­tró­ny (elek­tri­nu). Cez prie­hľad­ný ma­te­riál však svet­lo pre­chá­dza. To je aj dô­vod, pre­čo do­te­raz pred­sta­ve­né tran­spa­ren­tné so­lár­ne člán­ky bo­li len čias­toč­ne prie­hľad­né.

Mi­chi­gan­skí ved­ci chce­li to­to ob­me­dzenie obísť, a tak za­ča­li vy­uží­vať tro­chu od­liš­nú tech­ni­ku na zhro­maž­ďo­va­nie sl­neč­né­ho žia­re­nia. Na­mies­to to­ho, aby sa sna­ži­li vy­tvo­riť tran­spa­rent­ný fo­toe­lek­tric­ký člá­nok (čo je tak­mer ne­mož­né), pou­ží­va­jú tran­spa­rent­ný lu­mi­nis­cenč­ný so­lár­ny kon­cen­trá­tor (tran­spa­rent lu­mi­nes­cent so­lar con­cen­tra­tor - TLSC).

tlsc2.jpg

Skla­dá sa z or­ga­nic­kých so­lí, kto­ré pohl­cu­jú špe­ci­fic­ké ne­vi­di­teľ­né vl­no­vé dĺžky ultra­fia­lo­vé­ho a infra­čer­ve­né­ho svet­la, kto­ré po­tom vy­ža­ru­jú ako infra­čer­ve­né svet­lo inej vl­no­vej dĺžky (ta­kis­to ne­vi­di­teľ­né). To­to vy­ža­ro­va­né infra­čer­ve­né svet­lo je ve­de­né k plas­to­vé­mu ok­ra­ju, kde sú ten­ké prúž­ky kon­ven­čné­ho fo­to­vol­tic­ké­ho člán­ku, kto­ré ho pre­me­nia na elek­tric­kú ener­giu.

Pod­rob­nos­ti si mô­že­te pre­čí­tať v tom­to do­ku­men­te. Mi­chi­gan­ský TLSC má v sú­čas­nos­ti účin­nosť oko­lo 1 %, ale bo­lo by ju mož­né zvý­šiť na 5 %. Net­ran­spa­ren­tné lu­mi­nis­cen­čné kon­cen­trá­to­ry do­sa­hu­jú maximál­nu účin­nosť asi 7 %. Nie je to te­da ve­ľa, ale ak si pred­sta­ví­me ich ši­ro­ké up­lat­ne­nie, nap­rík­lad na všet­kých ok­nách obyt­nej či kan­ce­lár­skej bu­do­vy, čís­la sa rých­lo sčí­ta­jú. Na­vy­še ide prav­de­po­dob­ne o tech­no­ló­giu, kto­rá by moh­la udr­žať váš smar­tfón či tab­let pri ži­vo­te na neur­či­tý čas. Ke­by sa to­tiž dis­plej prís­tro­ja pokr­yl TLSC, pre­vádz­ka na jed­no na­bi­tie ba­té­rie by sa moh­la predĺžiť o nie­koľ­ko mi­nút či ho­dín.

Ved­ci sú pres­ved­če­ní, že tech­no­ló­gia mô­že náj­sť ši­ro­ké up­lat­ne­nie - od veľ­kých prie­my­sel­ných a ko­mer­čných ap­li­ká­cií až po spot­reb­nú elek­tro­ni­ku, a to pri za­cho­va­ní „ce­no­vej dos­tup­nos­ti". Jed­na z naj­väč­ších pre­ká­žok jej roz­sia­hle­ho pri­ja­tia spo­čí­va v nep­rí­jem­nej vlas­tnos­ti so­lár­nych pa­ne­lov - ak ni­mi chce­te vy­ro­biť vý­znam­né množ­stvo ener­gie, mu­sia byť po­riad­ne veľ­ké.

Zdroj: extre­me­tech.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter