Až 75 % obrázkov v katalógu IKEA tvoria počítačové modely

Na kon­fe­ren­cii SIG­GRAPH spo­loč­nosť CGSo­cie­ty od­ha­li­la, že väč­ši­na ob­ráz­kov v ka­ta­ló­gu fir­my IKEA nie sú fo­tog­ra­fie, ale ob­ráz­ky vy­tvo­re­né po­čí­ta­čo­vou gra­fi­kou. Pr­vý ta­ký­to ob­rá­zok vy­uži­la IKEA eš­te v ro­ku 2006, iš­lo o dre­ve­nú sto­lič­ku Ber­til.

ikea_bertil.jpg

Nie­že­by sa tí­mu IKEA ne­pá­či­la tra­dič­ná fo­tog­ra­fia, no rov­na­ko ako kaž­dá iná spo­loč­nosť aj švéd­sky vý­rob­ca ná­byt­ku chcel pro­ces tvor­by ka­ta­ló­gu uro­biť jed­no­duch­ším, lac­nej­ším a rých­lej­ším. Pri kla­sic­kom fo­tog­ra­fo­va­ní bo­lo tre­ba dos­tať pro­to­ty­py jed­not­li­vých ku­sov ná­byt­ku z to­vár­ní v rôz­nych čas­tiach sve­ta na jed­no mies­to, aby sa moh­li od­fo­tog­ra­fo­vať. Bo­lo to nie­len lo­gis­tic­ky ná­roč­né, ale aj dra­hé a má­lo šetr­né k ži­vot­né­mu pros­tre­diu.

Vy­tvo­re­nie ob­ráz­ka po­mo­cou po­čí­ta­čo­vej gra­fi­ky ten­to prob­lém od­stra­ňu­je. Po­čí­ta­čo­vé mo­de­ly mož­no tvo­riť kde­koľ­vek na sve­te a po­tom sta­čí pre­sú­vať di­gi­tál­ne sú­bo­ry, aby sa zho­to­vi­la vý­sled­ná kom­po­zí­cia.

Dnes je už 75 % pro­duk­to­vých ob­ráz­kov vy­tvo­re­ných po­čí­ta­čo­vou gra­fi­kou, ide asi o 25 000 mo­de­lov. Všet­ky sú zho­to­ve­né vo vy­so­kom roz­lí­še­ní 16 Mpx, aby sa da­li vy­tla­čiť ako veľ­ké nás­ten­né pla­gá­ty do ob­cho­dov. Na ich tvor­bu sa vy­uží­va prog­ram 3D­Stu­dio Max a ren­de­ro­va­cí nás­troj V-Ray.

Zdroj: cgso­cie­ty.org


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter