Dolby Atmos – superrealistický 3D zvuk hollywoodskych filmov sa dostáva aj do obývačiek

Tech­no­ló­gia pries­to­ro­vé­ho zvu­ku Dol­by At­mos, kto­rá bo­la pou­ži­tá v no­vých hollywood­skych fil­moch, a te­da ju mô­že­me poz­nať z kín, te­raz pri­chá­dza do do­mác­nos­tí. Je to­tiž dos­tup­ná už aj pre sys­té­my do­má­ce­ho ki­na.

Tech­no­ló­gia Dol­by At­mos vy­tvá­ra realis­tic­ké „zvu­ko­vé ob­jek­ty" v ur­či­tých bo­doch oko­lo di­vá­ka v zá­vis­los­ti od di­ania na ob­ra­zov­ke. Mô­že to byť nap­rík­lad bu­rá­ca­nie hro­mu v di­aľ­ke ale­bo šum daž­ďa. Di­vá­ci tak na­do­bú­da­jú po­cit, že sa na­chá­dza­jú up­ros­tred ak­cie.

At­mos bol uve­de­ný v ro­ku 2012 a pred­sta­vu­je pia­ty up­gra­de zvu­ko­vé­ho sys­té­mu Dol­by. Umož­ňu­je preh­rá­vať až 128 zvu­ko­vých ele­men­tov sú­čas­ne. V ki­nách pre­to bo­lo tre­ba nain­šta­lo­vať na strop ďal­šie rep­ro­duk­to­ry. Sa­moz­rej­me, do­má­ci ki­no­nad­šen­ci si mô­žu ta­kis­to mon­to­vať rep­ro­duk­to­ry na strop, ale mô­žu rov­na­ký efekt do­siah­nuť aj im­pro­vi­zo­va­ním. Vý­sled­kom je vir­tuál­ny strop­ný rep­ro­duk­tor, kto­rý sa vy­tvo­rí tak, že sa ma­lý rep­ro­duk­tor nas­me­ru­je k stro­pu.

atmos_cinema.jpg

Za­tiaľ čo sys­tém v ki­ne po­zos­tá­va z 36 rep­ro­duk­to­rov, pri tom do­má­com ich sta­čí se­dem až osem. Dol­by však vy­uží­va rov­na­ké ren­de­ro­va­cie tech­ni­ky, aby sa zvu­ko­vá sto­pa pris­pô­so­bi­la da­nej mies­tnos­ti a za­ria­de­niu.

„Vše­tok zvuk z fil­mu sa kon­den­zu­je, aby sa pris­pô­so­bil rep­ro­duk­to­rom, kto­ré sú k dis­po­zí­cii, pri­čom sa pou­ží­va rov­na­ké pries­to­ro­vé kó­do­va­nie ako v ki­ne," vy­svet­ľu­je Jo­nat­han Jowitt, európ­sky evan­jel­ista Dol­by.

Ľudia, kto­rí chcú po­vý­šiť svoj exis­tu­jú­ci do­má­ci sys­tém na At­mos, si bu­dú mu­sieť kú­piť kit vrá­ta­ne no­vé­ho audio­pri­jí­ma­ča (AV re­cei­ver), kto­rý de­kó­du­je zvuk a vy­sie­la ho do rep­ro­duk­to­rov. Ak má váš audio­pri­jí­mač me­nej ako dva ro­ky, mal by byť kom­pa­ti­bil­ný s ak­tua­li­zá­ciou sof­tvé­ru At­mos, ale aj tak bu­de tre­ba do­kú­piť as­poň dva ďal­šie rep­ro­duk­to­ry. Na pre­nos sta­čí ká­bel HDMI 1.4. Tak­to za­kó­do­va­ná zvu­ko­vá sto­pa je spät­ne kom­pa­ti­bil­ná so star­ší­mi zvu­ko­vý­mi de­ko­dér­mi, kto­ré pri­da­nú dá­to­vú vrstvu ig­no­ru­jú a zvu­ko­vý sig­nál spra­cu­jú ako bež­né Dol­by True HD.

Dob­rá sprá­va je, že zvuk At­mos mož­no do­siah­nuť aj z Blu-ray dis­ku ale­bo exis­tu­jú­cej tech­no­ló­gie Dol­by Di­gi­tal Plus, kto­rá sa pou­ží­va pri strea­min­go­vých služ­bách.

At­mos je však za­me­ra­ný skôr na nad­šen­cov ako na bež­ných pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sa us­po­ko­ja aj s te­le­víz­nym rep­ro­duk­to­ro­vým pá­som, tzv. sound ba­rom.

Zdroj: the­guar­dian.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter