Hightech tričko od Ralpha Laurena má vpletené strieborné vlákna a senzory pohybovej aktivity

Na US Open bu­dú po­čas tré­nin­gov niek­to­rí te­nis­ti tes­to­vať pro­to­typ no­vé­ho „in­te­li­gen­tné­ho trič­ka" od Ral­pha Laure­na so schop­nos­ťou sle­do­vať bio­met­ric­ké úda­je. Vo­lá sa Po­lo Tech a ide o po­hodl­né čier­ne ny­lo­no­vé trič­ko, pret­ka­né strie­bor­ný­mi vlák­na­mi, kto­ré sú vo­di­vé. Ob­sa­hu­je aj mo­dul so sen­zor­mi (na­zý­va­ný Black Box ale­bo aj Tech Box), kto­rý má hmot­nosť ne­ce­lých 42 gra­mov.

Ten od­ov­zdá­va úda­je po­mo­cou tech­no­ló­gie Blue­tooth do pri­po­je­né­ho iP­ho­nu či iPa­du, kde ich sof­tvér ďa­lej vy­hod­no­cu­je. Me­rať mož­no ubeh­nu­tú vzdia­le­nosť, spá­le­né ka­ló­rie, sr­dco­vý tep, po­čet vdy­chov, in­ten­zi­tu po­hy­bu a pod.

polo_tech2.jpg

Black Box vy­dr­ží asi na 30 ho­dín cvi­če­nia, po­tom ho tre­ba do­biť cez USB. Trič­ko Po­lo Tech mož­no aj prať, ale pred­tým tre­ba z ne­ho od­po­jiť mo­dul so sen­zor­mi.

Video:


Ho­ci trič­ko ne­sie znač­ku Ral­pha Laure­na, tech­no­ló­giu v ňom vy­vi­nu­la spo­loč­nosť OM­sig­nal. Pr­vá ge­ne­rá­cia in­te­li­gen­tné­ho trič­ka by sa ma­la ob­ja­viť na tr­hu na jar bu­dú­ce­ho ro­ka, ce­na za­tiaľ nie je zná­ma.

Zdroj: yahoo.com
ralphlauren.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter