Apple má nový patent. iPhone vás odnaviguje k zaparkovanému autu aj bez GPS.

Ak čas­to za­bú­da­te, kam ste za­par­ko­va­li auto, po­tom si mož­no za­ob­sta­rá­te niek­to­rú z bu­dú­cich ge­ne­rá­cií iP­ho­nu. App­le si to­tiž ne­chal pa­ten­to­vať no­vú fun­kciu, kto­rá je za­me­ra­ná na rie­še­nie toh­to prob­lé­mu.

V po­pi­se dvoch no­vých pa­ten­tov „Auto­ma­tic iden­ti­fi­ca­tion of ve­hic­le lo­ca­tion" a „Ve­hic­le lo­ca­tion in weak lo­ca­tion sig­nal sce­na­rios" App­le vy­svet­ľu­je, že te­le­fón vy­uži­je všet­ky dos­tup­né tech­no­ló­gie a sen­zo­ry na vy­tvo­re­nie spät­nej tra­sy k autu. V praxi by to ma­lo fun­go­vať tak, že fun­kcia sa ak­ti­vu­je keď vy­pne­te mo­tor, resp. vy­stú­pi­te z au­ta. V tom mo­men­te za­čne te­le­fón za­zna­me­ná­vať va­šu po­lo­hu a po­hyb. Keď sa bu­de­te vra­cať k autu a ne­bu­de­te ho ve­dieť náj­sť, iP­ho­ne pou­ži­je ulo­že­né dá­ta, aby vás nas­me­ro­val.

Fun­kcia je za­ují­ma­vá naj­mä tým, že ne­vyu­ží­va GPS sen­zo­ry a po­lo­hu neur­ču­je ani na zá­kla­de vy­sie­la­ča mo­bil­né­ho sig­ná­lu. Na­mies­to to­ho vy­uží­va za­bu­do­va­né sen­zo­ry, ako je ak­ce­le­ro­me­ter. Za­tiaľ nie je zná­me, ke­dy App­le fun­kciu pred­sta­ví a či bu­de in­teg­ro­va­ná aj v sys­té­me CarPlay.

Zdroj: ven­tu­re­beat.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter