Robo Brain je Wikipédia pre robotov. Stiahnu si z nej návod, ako prať či variť, alebo kurz španielčiny.

V bu­dúc­nos­ti nás bu­dú mož­no ob­slu­ho­vať ro­bo­ty. Na­va­ria nám, poup­ra­tu­jú po nás a aj ope­rú. Aby však do­ká­za­li vy­ko­ná­vať všet­ky tie­to čin­nos­ti, bu­dú pot­re­bo­vať al­go­rit­my, pod­ľa kto­rých sa bu­dú ria­diť. No­vá on­li­ne služ­ba Ro­bo Brain chce byť uni­ver­zál­nou da­ta­bá­zou, kto­rá bu­de ob­sa­ho­vať všet­ky pot­reb­né dá­ta.

Ak sa teo­re­tic­ké pred­pok­la­dy tvor­cov pro­jek­tu spl­nia, ro­bo­ty sa bu­dú učiť po­dob­ne ako hr­di­no­via vo fil­me Mat­rix. Pri­po­ja sa k da­ta­bá­ze, stiah­nu si pot­reb­né dá­ta a ra­zom zís­ka­jú no­vú schop­nosť, či už je to ko­mu­ni­ká­cia v cu­dzom ja­zy­ku ale­bo zna­losť va­re­nia. Aj pre­to je Ro­bo Brain ozna­čo­va­ný ako Wiki­pé­dia pre ro­bo­tov.

Pro­jekt sa mo­men­tál­ne na­chá­dza v štá­diu bu­do­va­nia da­ta­bá­zy - ved­ci doň nah­rá­va­jú mi­liar­du ob­ráz­kov, sto mi­lió­nov ma­nuá­lov a ná­vo­dov „ako na to" a viac ako 100 ti­síc vi­deí zo sie­te Youtu­be. As­hu­tosh Saxena, ve­dú­ci pro­jek­tu, tvr­dí, že ro­bo­ty sa bu­dú môcť k da­ta­bá­ze pri­pá­jať pod­ľa pot­re­by - ak sa napr. dos­ta­nú do prob­lé­mov ale­bo ne­bu­dú ve­dieť za­rea­go­vať na vznik­nu­tú si­tuáciu.

Ro­bo Brain nie je je­di­ný pro­jekt toh­to ty­pu. Kom­plexnú da­ta­bá­zu zna­los­tí a schop­nos­tí pre stro­je bu­du­jú aj európ­ski vý­skum­ní­ci. Pro­jekt sa na­zý­va Ro­boEarth.

Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter