Autonómne autá Googlu môžu v záujme bezpečnosti prekročiť rýchlostné limity

Sa­mos­tat­ne jaz­dia­ce au­tá Goog­lu sú nap­rog­ra­mo­va­né tak, že za is­tých okol­nos­tí mô­žu prek­ro­čiť maximál­nu po­vo­le­nú rých­losť až o 16 km/h. Po­ve­dal to ve­dú­ci sof­tvé­ro­vý in­ži­nier pro­jek­tu Dmit­ri Dol­gov. Bu­de to naj­mä vte­dy, ak oko­li­té vo­zid­lá bu­dú po­ru­šo­vať rých­lost­ný li­mit a po­mal­šie auto by moh­lo pred­sta­vo­vať ne­bez­pe­čen­stvo.

Ame­ric­ké mi­nis­ter­stvo dop­ra­vy sa vy­jad­ri­lo, že ne­má v úmys­le me­niť rých­los­tné li­mi­ty pre vo­zid­lá bez vo­di­ča. Bu­dú sa te­da na ne vzťa­ho­vať rov­na­ké ob­me­dzenia ako na os­tat­né au­tá. Pod­ľa správ z Bie­le­ho do­mu však ma­jú byť v bu­dúc­nos­ti všet­ky osob­né au­tá a ľah­ké nák­lad­né auto­mo­bi­ly vy­ba­ve­né tech­no­ló­giou na za­brá­ne­nie hro­zia­cej ko­lí­zii. Vo­zid­lá bu­dú vy­sie­lať rá­dio­vé sig­ná­ly, po­mo­cou kto­rých bu­dú vzá­jom­ne ko­mu­ni­ko­vať, a upo­zor­nia vo­di­ča na prí­pad­né ne­ho­dy.

Zdroj: bbc.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter