Študenti z MIT vymysleli spôsob, ako efektívne využívať dronov na rozvážanie tovaru

Navr­hnu­tý al­go­rit­mus má mi­ni­ma­li­zo­vať po­ru­cho­vosť bez­pi­lot­ných lie­ta­diel. Je za­lo­že­ný na proak­tív­nom prís­tu­pe - za­ria­de­nie mo­ni­to­ru­je stav pa­li­va a os­tat­ných kom­po­nen­tov. Ak zis­tí ne­ja­ký prob­lém, resp. ak je v nádr­ži má­lo pa­li­va, dron sa vrá­ti na zá­klad­ňu.

Sú­čas­ťou sys­té­mu je aj al­go­rit­mus, kto­rý umož­ňu­je za­ria­de­niu, aby si vop­red na­čí­ta­lo mies­ta, kam bu­de roz­vá­žať to­var a vy­po­čí­ta­lo ideál­ne tra­sy bez pre­ká­žok. Tie­to vý­poč­ty pre­beh­nú na zá­klad­ni a dron po­čas le­tu do­ká­že fun­go­vať aj v of­fli­ne re­ži­me.

Štu­den­ti tvr­dia, že dro­ny s ich al­go­rit­ma­mi sú me­nej po­ru­cho­vej­šie ako kla­sic­ké bez­pi­lot­né lie­tad­lá. Ten­to vý­skum pod­po­ril ka­pi­tá­lom aj Boeing, kto­rý chce v bu­dúc­nos­ti tak­tiež vy­uží­vať dro­nov.

Zdroj: ven­tu­re­beat.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter