Prepojenie automobilov by malo zvýšiť bezpečnosť prevádzky

Ame­ric­ká vlá­da chce pre­po­jiť au­tá bez­drô­to­vou sie­ťou a ve­rí, že by ten­to sys­tém mo­hol v kra­ji­ne roč­ne za­chrá­niť viac ako 1000 ľu­dí.

Ame­ric­ký úrad za­obe­ra­jú­ci sa bez­peč­nos­ťou na ta­moj­ších di­aľ­ni­ciach by rád pre­sa­dil štan­dard pre ko­mu­ni­kač­nú tech­no­ló­giu, po­mo­cou kto­rej by si vo­zid­lá auto­ma­tic­ky vy­mie­ňa­li in­for­má­cie o ak­tuál­nej si­tuá­cii na vo­zov­ke. Na ten­to účel úrad po­žia­dal ve­rej­nosť aj od­bor­ní­kov o pri­po­mien­ky v le­ho­te 60 dní.

No­vá tech­no­ló­gia by v niek­to­rých ob­las­tiach úpl­ne za­stú­pi­la vo­di­ča. Na jej vy­uži­tie by do­chá­dza­lo nap­rík­lad v si­tuáciách, keď sa vo­dič ocit­ne vzhľa­dom na iné vo­zid­lá v tzv. mŕtvom uh­le.

Svo­je rie­še­nie chce or­ga­ni­zá­cia zve­rej­niť v ro­ku 2016. Už te­raz však od­ha­du­je, že by tech­no­ló­gia moh­la za­brá­niť až 592 000 ne­ho­dám a za­chrá­niť do­ved­na 1083 ži­vo­tov roč­ne.

Vo­dič by však nad autom kon­tro­lu úpl­ne nes­tra­til. Časť tech­no­ló­gie by nap­rík­lad pou­ží­va­te­ľa len va­ro­va­la pred od­bo­če­ním vľa­vo vo chví­li, keď by sa v ľa­vom pru­hu na­chá­dza­lo iné vo­zid­lo. Pri­már­nym cie­ľom no­vej tech­no­ló­gie by tak bo­lo za­brá­niť prí­pad­ným ne­ho­dám.

Ved­ľa zá­chra­ny ži­vo­tov by po­tom tech­no­ló­gia ma­la pris­pieť aj k ply­nu­lej­šej pre­máv­ke a niž­šej spot­re­be pa­li­va.

Úrad po­čí­ta s pou­ži­tím bez­drô­to­vej ko­mu­ni­ká­cie a špe­ci­fi­ká­cie IEEE 802.11p. Sľu­bu­je aj spo­ľah­li­vé za­bez­pe­če­nie, čím chce za­brá­niť prí­pad­ným oba­vám o na­ru­še­nie súk­ro­mia ale­bo bez­peč­nos­ti osôb v auto­mo­bi­loch.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter