Mobilné telefóny sa v budúcnosti budú dať nabíjať aj bežným hlukom z okolia

Na­bí­ja­nie mo­bi­lov zvu­kom, nap­rík­lad hlu­kom z oko­lia, by sa pod­ľa vý­sled­kov spo­lup­rá­ce me­dzi No­kiou a Queen Ma­ry Uni­ver­si­ty v Lon­dý­ne moh­lo stať v bu­dúc­nos­ti sku­toč­nos­ťou.

Už mi­nu­lo­roč­ný vý­skum ved­cov z tej­to uni­ver­zi­ty zis­til, že roc­ko­vá hud­ba zvy­šu­je vý­kon so­lár­nych člán­kov. Na zá­kla­de vý­sled­kov toh­to vý­sku­mu No­kia v spo­lup­rá­ci s tí­mom QMUL vy­tvo­ri­la pro­to­typ na­no­ge­ne­rá­to­ra, kto­rý by sa mo­hol pou­žiť na na­bí­ja­nie mo­bil­né­ho te­le­fó­nu pros­tred­níc­tvom bež­né­ho hlu­ku v po­za­dí, ako je ruch dop­ra­vy, hud­ba či ľud­ské hla­sy.

Tím vy­užil kľú­čo­vé vlas­tnos­ti oxidu zi­noč­na­té­ho, ma­te­riá­lu, kto­rý pri zmr­šťo­va­ní ale­bo roz­ťa­ho­va­ní vy­tvo­rí na­pä­tie pre­me­nou ener­gie z po­hy­bu na elek­tric­kú. Tá sa po­tom uk­la­dá do tzv. na­no­ty­čí, kryš­tá­lov vy­tvo­re­ných v lát­ke, a mô­že sa pou­žiť na na­bí­ja­nie mo­bi­lu.

Na­no­ty­če rea­gu­jú na vib­rá­cie tvo­re­né kaž­do­den­ný­mi zvuk­mi, napr. aj na­ši­mi hlas­mi. Elek­tric­ké kon­tak­ty na oboch stra­nách ty­če sa po­tom pou­ži­jú na zhro­maž­ďo­va­nie ener­gie na na­bí­ja­nie te­le­fó­nu.

Ved­ci naš­li ino­va­tív­ne spô­so­by, ako zní­žiť nák­la­dy na vý­ro­bu ta­kých­to na­no­ge­ne­rá­to­rov. Vy­vi­nu­li nap­rík­lad me­tó­du, ako mož­no nas­pre­jo­vať na plast vrstvu oxidu zi­noč­na­té­ho. Po­tom v reak­cii s ďal­ší­mi che­mi­ká­lia­mi zmes zo­hria­li na 90 °C. Kryš­tá­ly na­no­ty­čí sa tak roz­rást­li a pok­ry­li ce­lú plo­chu.

Video:


Ďal­šie zlac­ne­nie vý­ro­by do­siah­li ved­ci nah­ra­de­ným poz­lá­te­ných kon­tak­tov lac­nej­šou hli­ní­ko­vou fó­liou. Fi­nál­ne za­ria­de­nie ma­lo rov­na­kú veľ­kosť ako No­kia Lu­mia 925 a pro­du­ko­va­lo 5-vol­to­vé na­pä­tie, čo sta­čí na na­bí­ja­nie mo­bi­lu.

Dr. Joe Bris­coe, je­den z vý­skum­ní­kov, ko­men­to­val vy­ná­lez tak­to: „Mož­nosť udr­žať mo­bil­né za­ria­de­nie dlh­šie v pre­vádz­ke ale­bo do­kon­ca úpl­ne skon­co­vať s na­bí­ja­ním ba­té­rií tým, že vy­uži­je­me ener­giu, kto­rá je vša­de oko­lo nás, je za­ují­ma­vý kon­cept. Tá­to spo­lup­rá­ca bo­la vy­ni­ka­jú­ca príl­eži­tosť na roz­voj al­ter­na­tív­nych za­ria­de­ní po­mo­cou lac­ných a flexibil­ných me­tód. Ve­rí­me, že sme tú­to tech­no­ló­giu po­su­nu­li bliž­šie k jej ži­vo­tas­chop­nos­ti."

Zdroj: phys.org


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter