Wi-Fi už možno nebude iba synonymom lokálnej siete. Mimosa chce s Wi-Fi konkurovať optike.

Ná­zov Mi­mo­sa je od­vo­de­ný od tech­no­ló­gie MI­MO, kto­rá je skrat­kou pre poj­my mul­tip­le-in a mul­tip­le-out. MI­MO sa vy­uží­va nap­rík­lad v rá­dio­vej ko­mu­ni­ká­cii a umož­nil vý­raz­ný ná­rast dá­to­vej prie­pus­tnos­ti. Tech­no­ló­gia umož­ňu­je za­ria­de­niu pri­jí­mať a od­osie­lať dva dá­to­vé to­ky v rám­ci jed­nej šír­ky pás­ma. Spo­loč­nosť Mi­mo­sa však vy­mys­le­la spô­sob, ako zdvoj­ná­so­biť po­čet to­kov na šty­ri.

To by ma­lo v praxi umož­niť no­vé spô­so­by vy­uži­tia Wi-Fi tech­no­ló­gie. Spo­loč­nosť tvr­dí, že bez­drô­to­vý inter­net vďa­ka to­mu mô­že nah­ra­diť káb­lo­vé ale­bo op­tic­ké pri­po­je­nie do inter­ne­tu. Mi­mo­sa ne­dáv­no uvied­la na trh za­ria­de­nia, kto­ré umož­nia pos­ky­to­va­te­ľom inter­ne­tu vy­tvo­riť bez­drô­to­vú infra­štruk­tú­ru pri niž­ších nák­la­doch, ako ke­by ťa­ha­li káb­le. Kon­co­ví spot­re­bi­te­lia bu­dú môcť vy­uží­vať to­to rie­še­nie už kon­com ro­ka.

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter