Prvý komerčne dostupný robot, ktorý imituje správanie človeka

Ro­boT­hes­pian je ro­bot, kto­rý sa čias­toč­ne sprá­va ako šlo­vek, udr­žia­va s va­mi oč­ný kon­takt, vie spie­vať a od­had­núť váš vek. Je­ho ce­na je prib­liž­ne 65 ti­síc eur. En­gi­nee­red Arts pre­dá kaž­dý rok ne­ce­lých 20 ro­bo­tov, kto­ré náj­du svoj no­vý do­mov na vý­sta­vis­kách, v mú­zeách ale­bo uni­ver­zi­tách. Ich úlo­hou je roz­pty­ľo­vať a za­bá­vať ľu­dí. Ro­bot do­ká­že sle­do­vať člo­ve­ka, za­spie­va mu ale­bo pos­kyt­ne uži­toč­nú in­for­má­ciu. Cu­dzie mu nie sú ani vti­py v 30 rôz­nych ja­zy­koch.

Za­ria­de­nie vá­ži 30 ki­log­ra­mov a je vy­so­ké 170 cm. Pri­po­mí­na si­lue­tu člo­ve­ka, av­šak mo­men­tál­ne do­ká­že po­hy­bo­vať iba ru­ka­mi. Do­ká­že za­má­vať ale­bo pos­lať bozk. Ges­tá je mož­né kon­tro­lo­vať aj po­mo­cou tab­le­tu.

En­gi­nee­red Arts už pra­cu­je na ďal­šej ge­ne­rá­cii ro­bo­tov, kto­ré do­ká­žu cho­diť a ská­kať a vďa­ka sen­zo­rom v pr­stoch by ma­li byť cit­li­vé aj na tlak a tep­lo­tu. Do­ko­na­lej­šia ver­zia ro­bo­ta sa bu­de pre­dá­vať za cca 500 ti­síc eur, spo­loč­nosť ich chce pre­dať 10 roč­ne.

Zdroj: the­guar­dian.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter