Inteligentný náramok monitoruje tep dieťaťa, jeho spánkové cykly a dokáže predvídať, kedy sa prebudí

Ná­ra­mok Sprout­ling cha­rak­te­ri­zu­jú je­ho tvor­co­via ako „naj­in­te­li­gen­tnej­ší ba­by mo­ni­tor na sve­te". Sle­du­je spá­nok di­eťa­ťa, je­ho ná­la­du a pod­mien­ky v iz­be a in­for­má­cie od­ov­zdá­va ro­di­čom pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie pre iOS.

Ná­ra­mok tre­ba spá­ro­vať so zá­klad­ňo­vou sta­ni­cou (vý­rob­ca ju na­zý­va „na­bí­ja­cia mis­ka"), kto­rá sa na­chá­dza ta­kis­to v mies­tnos­ti, kde spí di­eťa. Tá pre­ná­ša na­me­ra­né úda­je na smar­tfón ro­di­čov. Ak sa no­vo­ro­de­nec v spán­ku pre­va­lí na bru­cho, zvy­šu­je sa tým hroz­ba syn­dró­mu náh­le­ho úmr­tia di­eťa­ťa. Sprout­ling na to upo­zor­ní ro­di­čov, kto­rí mô­žu po­tom di­eťa opäť oto­čiť na chr­bát.

Zá­klad­ňo­vá sta­ni­ca mô­že me­rať aj tep­lo­tu v mies­tnos­ti a hla­di­nu oko­li­té­ho hlu­ku, ak pod­mien­ky nie sú ideál­ne, poš­le va­ro­va­nie ro­di­čom. Ok­rem to­ho ná­ra­mok sle­du­je aj tep di­eťa­ťa, je­ho spán­ko­vé cyk­ly a do­ká­že pred­ví­dať, ke­dy sa di­eťa pre­bu­dí. Ap­li­ká­cia mô­že sle­do­vať aj viac de­tí, ak kaž­dé z nich má vlast­ný ná­ra­mok.

sproutling.jpg

Spo­loč­nosť Sprout­ling vy­ví­ja­la tech­no­ló­giu ba­by mo­ni­to­ra dva ro­ky. Ná­ra­mok má flexibil­né jad­ro, ob­klo­pe­né chi­rur­gic­kým si­li­kó­nom (zdra­vot­ne neš­kod­ným). Prú­žok sa ob­vi­nie oko­lo člen­ka di­eťa­ťa. Je umý­va­teľ­ný a mož­no ho upev­niť aj jed­nou ru­kou. Dá­ta sa po­mo­cou tech­no­ló­gie Blue­tooth pre­ná­ša­jú do na­bí­ja­cej mis­ky a tá ich po­sie­la do ap­li­ká­cie pre iP­ho­ne pros­tred­níc­tvom server­ov spo­loč­nos­ti. Ná­ra­mok je vy­ba­ve­ný ba­té­riou, kto­rá vy­dr­ží asi na tri dni pou­ží­va­nia, po­tom ju mož­no na­biť umies­tne­ním za­ria­de­nia do na­bí­ja­cej mis­ky. Úpl­né na­bi­tie tr­vá asi tri ho­di­ny.

Video:


Od­osie­la­nie dát na server­y spo­loč­nos­ti Sprout­ling mô­žu ro­di­čia po­zas­ta­viť, ale jej spo­lu­zak­la­da­teľ Chris Bru­ce ich ubez­pe­ču­je, že spo­loč­nosť úda­je úpl­ne ano­ny­mi­zu­je a ro­bí nei­den­ti­fi­ko­va­teľ­ný­mi.

Ná­ra­mok by sa mal do pre­da­ja dos­tať v mar­ci 2015 a je­ho bež­ná ce­na bu­de 299 do­lá­rov. V sú­čas­nos­ti si ho mož­no pre­dob­jed­nať za 249 do­lá­rov.

Zdroj: the­ver­ge.com
tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter