High-tech oblečenie analyzuje prácu vašich svalov a povie vám, či trénujete správne

Dva­ja štu­den­ti elek­tro­tech­ni­ky na Uni­ver­zi­te vo Waterloo Dha­nan­ja Jayalath a Chris­top­her Wiebe vy­vi­nu­li te­loc­vič­ný úbor, kto­rý po­mo­cou mo­der­ných tech­no­ló­gií ana­ly­zu­je va­še cvi­če­nie a po­vie vám, či si pri ňom po­čí­na­te správ­ne.

Ob­le­če­nie s náz­vom At­hos je vy­ba­ve­né sen­zor­mi, kto­ré sle­du­jú ak­ti­vi­tu vnút­ri sva­lo­vých vlá­kien. Vy­uží­va sa pri tom tech­no­ló­gia naz­va­ná elek­tro­myog­ra­fia (EMG), kto­rá sa v le­kár­stve bež­ne pou­ží­va už ce­lé de­sať­ro­čia. Keď sa po­hy­bu­je­te, kon­trak­cie sva­lo­vých vlá­kien vy­sie­la­jú elek­tric­ké sig­ná­ly, kto­ré mož­no za­zna­me­nať a zme­rať. No ce­na elek­tro­myog­ra­fic­ké­ho za­ria­de­nia v ne­moc­ni­ci sa po­hy­bu­je me­dzi 5000 a 15 000 do­lár­mi. Exis­tu­jú aj dos­tup­nej­šie za­ria­de­nia pou­ží­va­né v špor­to­vom le­kár­stve, ale ani tie ne­bo­li k dis­po­zí­cii pre bež­né­ho spot­re­bi­te­ľa. At­hos by to mal zme­niť.

Spo­loč­nosť vy­vi­nu­la no­vý mik­ros­ní­mač EMG, kto­rý mož­no vot­kať pria­mo do od­evu. Od­olá­va po­tu a zvlád­ne aj po­byt v práč­ke a su­šič­ke. Trič­ko i šor­tky sto­ja po 99 do­lá­rov a ob­sa­hu­jú viac ako tu­cet sen­zo­rov na sle­do­va­nie rôz­nych sva­lo­vých sku­pín. Na ich fun­go­va­nie si však tre­ba eš­te za 199 do­lá­rov kú­piť Co­re, ma­lé blue­toot­ho­vé za­ria­de­nie, kto­ré tvo­rí aký­si mo­zog ce­lé­ho sys­té­mu a ko­mu­ni­ku­je so smar­tfó­no­vou ap­li­ká­ciou At­hos.

athos_core.jpg

Co­re tre­ba po­čas cvi­če­nie pri­pev­niť na ob­le­če­nie At­hos, po­tom bu­de auto­ma­tic­ky po­sie­lať úda­je do váš­ho (prí­pad­ne ka­ma­rá­tov­ho) smar­tfó­nu v reál­nom ča­se. Mož­no tak sle­do­vať, ako veľ­mi jed­not­li­vé sva­ly pra­cu­jú.

Video:


At­hos nie je je­di­né ob­le­če­nie, kto­ré vy­uží­va tú­to le­kár­sku tech­no­ló­giu. Exis­tu­je aj úbor s náz­vom Leo, kto­rý je ur­če­ný pre cyk­lis­tov a bež­cov a ta­kis­to pra­cu­je s EMG. Mo­ni­to­ru­je nap­rík­lad hla­di­nu ky­se­li­ny mlieč­nej v sva­loch a upo­zor­ní pou­ží­va­te­ľa, aby po­ľa­vil tem­po prv, než sa dos­ta­via kŕče. Na roz­diel od Lea však At­hos sle­du­je spo­lup­rá­cu sva­lo­vých sku­pín na­prieč ce­lým te­lom cvi­čia­ce­ho. Ok­rem to­ho sle­du­je aj sr­dco­vú frek­ven­ciu, dý­chanie a ďal­šie uka­zo­va­te­le.

At­hos si mož­no v sú­čas­nos­ti pre­dob­jed­nať, do­dáv­ky sa ma­jú za­čať na je­seň.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter