Väzni by si mohli odpykať 1000-ročný trest za 8 hodín, umožnia to biotechnológie

V bu­dúc­nos­ti by sa bio­tech­no­ló­gie moh­li pou­žiť na to, aby da­li väz­ňom po­cit, že si od­se­de­li 1000 ro­kov tres­tu.

Sku­pi­na ved­cov pod ve­de­ním fi­lo­zof­ky Re­bec­cy Roacheovej tvr­dí, že v bu­dúc­nos­ti bu­de mož­né „ok­la­mať“ my­seľ väz­ňov, kto­rí sa do­pus­ti­li zá­važ­ných tres­tných či­nov, tak, že by ich mo­zog pres­ved­či­li o tom, že čas pre­bie­ha po­mal­šie a už si od­se­de­li dl­hý trest.

„Exis­tu­je množ­stvo psy­choak­tív­nych lie­kov, kto­ré skres­ľu­jú u ľu­dí zmy­sel pre čas, tak­že si mož­no pred­sta­viť vý­voj práš­ku či kva­pa­li­ny, kto­rá by u nie­ko­ho vy­vo­la­la po­cit, že si od­py­kal 1000 ro­kov od­ňa­tia slo­bo­dy,“ po­ve­da­la Dr. Roacheová v roz­ho­vo­re pre ma­ga­zín Aeon.

Dru­há mož­nosť by bo­la nas­ke­no­vať ľud­ský mo­zog do po­čí­ta­ča a urý­chliť tem­po, akým my­seľ pra­cu­je, a po­tom nah­rať späť do te­la tres­tan­ca, pí­še Roacheová na svo­jom blo­gu. Ke­by sa čin­nosť moz­gu zrý­chli­la, je­ho 1000-roč­ná ak­ti­vi­ta by sa dal vy­ko­nať za 8,5 ho­di­ny. „To by, sa­moz­rej­me, da­ňo­vých pop­lat­ní­kov vy­šlo ove­ľa lac­nej­šie než predĺže­nie dĺžky ži­vo­ta zlo­čin­cov s cie­ľom umož­niť im, aby si od­py­ka­li 1000 ro­kov v reál­nom ča­se,“ do­dá­va Roacheová.

„Pre mňa sú otáz­ky tý­ka­jú­ce sa tech­no­ló­gií za­ují­ma­vé, pre­to­že nás nú­tia pre­hod­no­tiť sú­čas­né ná­zo­ry na vý­kon tres­tu... Je v po­riad­ku ob­rať nie­ko­ho o veľ­kú časť je­ho je­di­né­ho ži­vo­ta ale­bo by moh­lo byť ľud­skej­šie poh­rať sa s je­ho moz­gom a nas­ta­viť ho? Na­ším cie­ľom nie je len uká­zať mož­nos­ti bu­dú­ce­ho vý­ko­nu tres­tu, zá­me­rom je po­zrieť sa na dneš­né tres­ty op­ti­kou bu­dúc­nos­ti.“

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com
te­leg­raph.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter