Nové solárne články budú mať mimoriadne vysokú účinnosť

Keď od­bor­ní­ci ho­vo­ria o so­lár­nych člán­koch bu­dúc­nos­ti, oby­čaj­ne spo­mí­na­jú exotic­ké ma­te­riá­ly a fy­zi­kál­ne ja­vy.

No uka­zu­je sa, že v krát­ko­do­bom ho­ri­zon­te mô­že skôr ako ra­di­kál­ne no­vý di­zajn pri­niesť zvý­še­nie efek­ti­vi­ty sto­ho­va­nie rôz­nych po­lo­vo­di­čo­vých ma­te­riá­lov, kto­ré sú cit­li­vé na svet­lo rôz­nej frek­ven­cie. A no­vé vý­rob­né tech­no­ló­gie čos­ko­ro umož­nia vy­užiť ten­to prís­tup v praxi.

Star­tup Sem­prius so síd­lom v Dur­ha­me v Se­ver­nej Ka­ro­lí­ne tvr­dí, že so­lár­ne člán­ky mož­no nas­kla­dať veľ­mi účin­ne, čím sa ich efek­ti­vi­ta zvý­ši nad 50 % (kon­ven­čné so­lár­ne člán­ky pre­me­nia na elek­tric­kú ener­giu me­nej ako 25 % sl­neč­né­ho žia­re­nia).

Spo­loč­nosť pri­chá­dza s tro­mi ino­vá­cia­mi: lac­ným a rých­lym spô­so­bom, ako vrstviť so­lár­ne člán­ky, pro­prie­tár­nym spô­so­bom ich elek­tric­ké­ho pri­po­je­nia a no­vým dru­hom le­pid­la, kto­ré bu­de dr­žať člán­ky po­ko­pe. Sem­prius pou­ží­va veľ­mi ten­ké so­lár­ne člán­ky (1 mm), čo zni­žu­je nák­la­dy na chla­de­nie a po­má­ha zvý­šiť efek­ti­vi­tu.

Spo­loč­nosť pred­sta­vi­la člán­ky vy­ro­be­né z troch po­lo­vo­di­čo­vých ma­te­riá­lov navrstve­ných na se­be. Pr­vá ver­zia za­ria­de­nia ma­la účin­nosť 43,9 %, dru­há, vy­uží­va­jú­ca mier­ne od­liš­né ma­te­riá­ly, do­sa­ho­va­la efek­ti­vi­tu 44,1 %. Pred­sta­vi­te­lia star­tu­pu vy­jad­ri­li pres­ved­če­nie, že spo­je­ním dvoch ta­kých­to za­ria­de­ní, kto­ré bu­dú do­ved­na vy­uží­vať 5 až 6 po­lo­vo­di­čo­vých ma­te­riá­lov, účin­nosť pre­siah­ne 50 %. Scott Burroughs, vice­pre­zi­dent pre tech­no­ló­gie v spo­loč­nos­ti Sem­prius, dú­fa, že ten­to cieľ sa po­da­rí do­siah­nuť v prie­be­hu troch až pia­tich ro­kov.

Je tu však je­den há­čik. Ta­ké­to člán­ky bu­dú drah­šie ako kon­ven­čné. Nák­la­dy by moh­la zní­žiť až ma­so­vá vý­ro­ba.

Zdroj: tech­no­lo­gy­re­view.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter