Roboty inšpirované origami sa dokážu samovoľne poskladať. Prototyp stojí iba 100 USD.

Sa­muel Fel­ton, štu­dent na uni­ver­zi­te v Har­var­de, pri­šiel so za­ují­ma­vým ná­pa­dom. Ne­chal sa in­špi­ro­vať skla­da­ním ori­ga­mi a vy­mys­lel ro­bo­tov, kto­ré sa do­ká­že pos­kla­dať bez cu­dzej po­mo­ci.

Tech­no­ló­gia vznik­la v sna­he vy­ro­biť ro­bo­tov čo naj­rý­chlej­šie a naj­lac­nej­šie. Pre pot­re­by ro­bo­tov je však sa­mot­ný pa­pier ne­dos­ta­ču­jú­ci a tak Fel­ton pou­žil nie­koľ­ko vrs­tiev pa­pie­ra a plast, kto­rý sa scvr­kne pri tep­lo­te nad 100 stup­ňov. K to­mu pri­dal dva mo­tor­če­ky, ba­té­rie a mi­nia­túr­ny po­čí­tač, kto­rý fun­gu­je ako mo­zog ro­bo­ta. Ce­na tých­to sú­čias­tok je 80 do­lá­rov. Cel­ko­vá ce­na ma­te­riá­lu na vý­ro­bu je o 20 do­lá­rov viac.

Ho­ci sa ro­bot do­ká­že pos­kla­dať za ne­ce­lé 4 mi­nú­ty, pro­ces zho­to­ve­nia ma­te­riá­lu za­bral Fel­to­no­vi nie­koľ­ko ho­dín. Aj na­priek to­mu je vý­ro­ba ta­kých­to ro­bo­tov jed­no­duch­šia a lac­nej­šia v po­rov­na­ní s kla­sic­kým vý­rob­ným pro­ce­som te­le­fó­nov, auto­mo­bi­lov ale­bo iných ro­bo­tov.

Fel­ton ve­rí, že je­ho vý­my­sel by sa mo­hol v bu­dúc­nos­ti vy­uží­vať nap­rík­lad vo ves­mí­re ale­bo v iných pries­to­roch, kde ne­bu­dú ľu­dia, kto­rí by za­ria­de­nie pos­kla­da­li. Ro­bo­ty od­le­tia zo Ze­me v pô­vod­nom sta­ve, vo ves­mí­re sa sa­mo­voľ­ne pos­kla­da­jú a za­čnú vy­ko­ná­vať svo­ju mi­siu. Fel­ton mo­men­tál­ne pra­cu­je na zdo­ko­na­ľo­va­ní tech­no­ló­gie - chcel by vy­ro­biť „ori­ga­mi ro­bo­tov" veľ­kos­ti hmy­zu.

Zdroj: ny­ti­mes.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter