Preč s nudnými videami! Algoritmus odstráni nezaujímavé scény.

Dvo­ji­ca ved­cov z uni­ver­zi­ty Car­ne­gie Mellon vy­tvo­ri­la al­go­rit­mus pre vi­deá, kto­rý šet­rí váš čas. Eric Xing a Bin Zhao vy­vi­nu­li sys­tém, kto­rý umož­ní z vi­dea auto­ma­tic­ky vy­strih­núť všet­ky nud­né čas­ti, tak­že v ňom zos­ta­ne len to pod­stat­né. Na­zý­va sa Li­ve­Light a je za­lo­že­ný na tom, že sle­du­je zme­ny vo vi­deu.

Pre kaž­dé vi­deo je vy­tvo­re­ný špe­ciál­ny slov­ník, kde sa uk­la­da­jú zá­zna­my o zme­nách vo vi­deu. Sof­tvér iden­ti­fi­ku­je vzo­ry a pou­ží­va ich na ur­če­nie tých čas­tí, keď sa vo vi­deu sta­ne nie­čo neob­vyk­lé ale­bo po­zo­ru­hod­né.

Na ne­dáv­nej po­čí­ta­čo­vej kon­fe­ren­cii ved­ci uká­za­li de­monštrač­né vi­deo za­chy­tá­va­jú­ce hru di­eťa­ťa s iPa­dom. Ro­di­čia sú nah­ráv­kou nad­še­ní, no os­tat­ným by bo­ha­to pos­ta­či­la skrá­te­ná ver­zia s naj­dô­le­ži­tej­ší­mi oka­mih­mi. Li­ve­Light mô­že dvoj­mi­nú­to­vé vi­deo skrá­tiť na nie­koľ­ko se­kúnd s naj­pod­stat­nej­ší­mi čas­ťa­mi.

Video:


Sa­moz­rej­me, sof­tvér nie je ur­če­ný len na vy­tvá­ra­nie „zne­si­teľ­nej­ších" vi­deok­li­pov o na­šich de­ťoch. Pou­žiť by ho moh­la nap­rík­lad aj po­lí­cia pri vy­šet­ro­va­ní zlo­či­nov, keď je pot­reb­né pre­zrieť nie­koľ­ko­ho­di­no­vé zá­zna­my z bez­peč­nos­tných ka­mier a hľa­dať v nich dô­kaz tý­ka­jú­ci sa tres­tné­ho či­nu. Li­ve­Light zo zá­zna­mov vy­tiah­ne tie čas­ti, kto­ré by moh­li byť re­le­van­tné.

Ved­ci na­zý­va­jú svoj sys­tém kva­zi­reál­no­ča­so­vý, pre­to­že na bež­nom po­čí­ta­či tr­vá vy­ko­na­nie al­go­rit­mu nie­koľ­ko ho­dín. Na vý­kon­nej­šom sys­té­me či na su­per­po­čí­ta­či by však ose­ka­nie vi­dea moh­lo za­brať len nie­koľ­ko mi­nút.

Xing a Zhao chcú sof­tvér uviesť na trh. V je­ho sú­čas­nej po­do­be však Li­ve­Light vzhľa­dom na je­ho vy­so­ké vý­poč­to­vé ná­ro­ky nie je ur­če­ný pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov. Po je­ho „zoš­tíh­le­ní" by sa však z ne­ho mo­hol stať vhod­ný nás­troj nap­rík­lad pre smar­tfó­ny.

Zdroj: geek.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter