Záhadná firma: Žiadny majetok, žiadny obrat, ale trhová kapitalizácia 4,5 mld. dolárov

Fi­nanč­ný svet so zá­uj­mom upria­mu­je po­zor­nosť na spo­loč­nosť Cynk Tech­no­lo­gy. Vy­ze­rá to to­tiž tak, že ne­má ni­ja­ký ma­je­tok, ni­ja­ký ob­rat a má len jed­né­ho za­mes­tnan­ca. Vo­lá sa Marlon Luis San­chez a pod­ľa webu 4-tra­ders.com vlas­tní 210 mi­lió­nov ak­cií spo­loč­nos­ti (72 %). Na­priek to­mu tr­ho­vá ka­pi­ta­li­zá­cia fir­my je na úrov­ni 4,5 mld. do­lá­rov a hod­no­ta jej ak­cií od 17. jú­na do 9. jú­la vzrást­la o neu­ve­ri­teľ­ných 24 416 % (na po­rov­na­nie, ce­na ak­cií App­lu, jed­nej z naj­ús­peš­nej­ších tech­no­lo­gic­kých fi­riem, stúp­la od ro­ku 1980 „iba" o 18 000 %). No aj tak vám zrej­me ni­ja­ký od­bor­ník ne­bu­de od­po­rú­čať, aby ste do nej in­ves­to­va­li.

cynk_gain_since_june_17.png

Mož­no si po­vie­te, že aj In­stag­ram mal len 11 za­mes­tnan­cov, a pred­sa zaň Fa­ce­book za­pla­til mi­liar­du do­lá­rov. A aj fir­ma po­dob­nej veľ­kos­ti Snap­chat dos­ta­la po­nu­ku na 3 mld. do­lá­rov. No tie­to spo­loč­nos­ti ma­li nie­čo, čo Cynk Tech­no­lo­gy ne­má - mi­lió­ny pou­ží­va­te­ľov.

Zdá sa, že je­di­né ve­ci, kto­ré Cynk má, sú má­lo pou­ží­va­ná webo­vá strán­ka (so­ciál­na sieť intro­biz.com) a ko­tá­cia na bur­ze. To však ur­či­te neo­pod­stat­ňu­je ta­kú­to tr­ho­vú hod­no­tu.

introbiz.png

Ako te­da moh­la fir­ma za­zna­me­nať ta­ký­to ra­ke­to­vý nás­tup? Mož­no ide o tak­ti­ku zná­mu pod náz­vom pump and dump, te­da pos­tup za­me­ra­ný na zvý­še­nie ce­ny ak­cií pros­tred­níc­tvom od­po­rú­ča­nia na ná­kup na zá­kla­de nep­rav­di­vých, za­vá­dza­jú­cich ale­bo znač­ne zve­li­če­ných vy­hlá­se­ní. Sta­čí te­da na­kú­piť sla­bo ob­cho­do­va­teľ­né ak­cie, pres­ved­čiť ľu­dí, že je to dob­rá „in­ves­tí­cia", aby ich za­ča­li ku­po­vať, a po­tom ich rých­lo roz­pre­dať prv, než ich ce­na kles­ne na vý­cho­dis­ko­vú hod­no­tu.

Iba­že v prí­pa­de Cyn­ku chý­ba dô­kaz o tom, že ide o ta­ký­to pos­tup. O čo te­da v sku­toč­nos­ti ide? Bur­zo­ví exper­ti len krú­tia hla­vou a ana­ly­ti­ci vy­zý­va­jú na opatr­nosť. Je to ne­ja­ký ža­rt ale­bo tech­no­lo­gic­ká bub­li­na, kto­rá čos­ko­ro spľas­ne?

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com
for­bes.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter