Nová technológia zachytí a vytvorí 360° video. Výsledok pripomína hologram.

Spo­loč­nosť Otoy vy­tvo­ri­la sys­tém na za­chy­te­nie a spra­co­va­nie vi­dea, kto­rý mô­že zme­niť spô­sob, ako mé­dia a tvor­co­via fil­mov pou­ží­va­jú vi­deo ob­sah, resp. ako ho kon­zu­mu­je­me. 360° vi­deo to­tiž rea­gu­je na uhol poh­ľa­du a pri­po­mí­na ho­log­ra­my.

Prin­cíp sys­té­mu spo­čí­va v tom, že vi­deo je spra­co­va­né v clou­de s dô­ra­zom na pa­ra­met­re, ako sú ľu­dia, scé­na, os­tat­né ob­jek­ty a os­vet­le­nie. Vý­sled­kom je ho­log­ra­fic­ké vi­deo, kto­ré v ak­tuál­nej ver­zii pri­po­mí­na poh­ľad z ok­na - pou­ží­va­teľ vi­dí ce­lú sce­né­riu, vrá­ta­ne realis­tic­ké­ho os­vet­le­nia a sys­tém rea­gu­je na to, pod akým uh­ľom sa na mo­ni­tor po­ze­rá­me. Pre ten­to účel je pot­reb­ná ka­me­ra, kto­rá sle­du­je pou­ží­va­te­ľa a ko­mu­ni­ku­je so sys­té­mom. Ako to fun­gu­je v praxi, pre­zen­tu­je pril­ože­né vi­deo. Do­daj­me, že ho­ci sú na vi­deu iba sta­tic­ké ob­ráz­ky, sys­tém by mal pro­du­ko­vať aj dy­na­mic­ké vi­deá.

Ho­ci sys­tém eš­te ne­do­ká­že vy­tvo­riť ho­log­ra­my v pra­vom slo­va zmys­le, pre­to­že neexis­tu­je za­ria­de­nie, na kto­rom by sa da­li preh­rať, tech­no­ló­gia pred­sta­vu­je veľ­mi dob­rý zá­klad. „Ho­log­ra­fic­ké vi­deo tvo­ria realis­tic­ké sním­ky, na kto­ré sa dá po­zrieť pod ľu­bo­voľ­ným uh­lom. Kaž­dý sní­mok vi­dea správ­ne si­mu­lu­je os­vet­le­nie sce­né­rie, od­ra­zy, lom a pohl­te­nie svet­la, tak ako v sku­toč­nom sve­te," vy­svet­ľu­je Otoy.

Spo­loč­nosť chce ko­mer­čne za­čať vy­uží­vať tech­no­ló­giu bu­dú­ci rok. Ob­ja­viť by sa moh­la vo fil­moch.

Video:


Zdroj: ven­tu­re­beat.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter