Porozprávajte sa s četovacím robotom! Zistite či dokáže klamať a či sú jeho vtipy naozaj smiešne.

Če­to­va­cia ap­li­ká­cia Kik pred­sta­vi­la no­vú fun­kciu, kto­rá umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom „po­roz­prá­vať sa" s de­siat­ka­mi zna­čiek. Kon­ver­zo­vať bu­dú s če­to­va­cí­mi ro­bot­mi.

Mi­nu­lý me­siac naj­ob­ľú­be­nej­šia če­to­va­cia služ­ba ame­ric­kej mlá­de­že Kik Mes­sen­ger spus­ti­la fun­kciu, kto­rá by moh­la ov­plyv­niť bu­dúc­nosť rek­la­my. Na­zý­va sa chat­ver­ti­sing a ľu­dia v nej mô­žu ho­vo­riť s jed­not­li­vý­mi znač­ka­mi pros­tred­níc­tvom ro­bo­tov.

Kik, po­dob­ný služ­bám Wha­tApp či Vi­ber, tvr­dí, že šty­ria z de­sia­tich ame­ric­kých tí­ne­dže­rov sú ak­tív­ny­mi pou­ží­va­teľ­mi je­ho če­to­va­cej služ­by. A te­raz vďa­ka pou­ži­tiu tech­no­ló­gie sta­rej nie­koľ­ko de­sať­ro­čí - če­to­va­cie­ho ro­bo­ta - bu­dú môcť viesť tak­mer sku­toč­né roz­ho­vo­ry s pol­tuc­tom zna­čiek, ako je Mo­vie­fo­ne, Fun­ny či Die, ale aj s tí­mom Kik.

Za­čiat­ky tech­no­ló­gie sia­ha­jú do 60. ro­kov mi­nu­lé­ho sto­ro­čia, keď pro­fe­sor na MIT Jo­seph Weizen­baum vy­vi­nul po­čí­ta­čo­vý prog­ram Eli­za, kto­rý mo­hol viesť roz­ho­vor so sku­toč­ným člo­ve­kom. Od­vte­dy sa če­to­va­cie ro­bo­ty zdo­ko­na­ľo­va­li a zlep­šo­va­la sa ich inter­ak­cia s ľuď­mi. Dnes sú už ta­ké zruč­né, že vás mô­žu ok­la­mať a pres­ved­čiť vás o tom, že sú in­te­li­gen­tné.

Po­pu­la­ri­ta če­to­va­cích ap­li­ká­cií v pos­led­ných ro­koch stú­pa. Nap­rík­lad What­sApp má až 500 000 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov po ce­lom sve­te. To je aj dô­vod, pre­čo bol Fa­ce­book ochot­ný za­pla­tiť zaň 19 mi­liárd do­lá­rov. Rov­na­kej, ak nie eš­te väč­šej ob­ľu­be sa te­šia če­to­va­cie služ­by aj v Ázii. Ľudia strá­via so svo­jím smar­tfó­nom ve­ľa ča­su, a tak če­to­va­cí bot by mo­hol byť dob­rou voľ­bou. To mal na mys­li aj Ted Li­vin­gston, za­kla­da­teľ spo­loč­nos­ti Kik, kto­rý tran­sfor­mo­val ne­ži­vé znač­ky na nie­čo, s čím mô­že­me kon­ver­zo­vať.

„Ak sa mô­že­te s ro­bo­tom po­roz­prá­vať rov­na­ko ako s ka­ma­rá­tom, je to veľ­mi pô­so­bi­vé," tvr­dí Li­vin­gston.

Ak sa vám to zdá tro­chu pri­tiah­nu­té za vla­sy, vedz­te, že vo sve­te exis­tu­je pre­ce­dens - ja­pon­ská če­to­va­cia ap­li­ká­cia Li­ne so 400 mi­lión­mi pou­ží­va­te­ľov. V ok­tób­ri 2013 si ma­na­žé­ri Pau­la McCar­tney­ho za­re­gis­tro­va­li účet na Li­ne a za­pla­ti­li spo­loč­nos­ti, aby vy­tvo­ri­la „ná­lep­ky" (stic­kers), kto­ré si bu­dú pou­ží­va­te­lia vy­mie­ňať. Tie si zís­ka­li ta­kú ob­ľu­bu, že sa sta­li hlav­ným zdro­jom príj­mov. Ak chcú pou­ží­va­te­lia zís­kať ná­lep­ky, mu­sia si zvo­liť účet Pau­la McCar­tney­ho a „če­to­vať" s ním, nas­le­dov­ní­kom sa po­tom za­sie­la­jú ak­tua­li­zá­cie o spe­vá­ko­vi. Len na po­rov­na­nie: Paul McCar­tney má na Twit­te­ri 2 mi­lió­ny nas­le­dov­ní­kov, ale na Li­ne až 9,3 mi­lió­na.

Če­to­va­cie ro­bo­ty Kik sú za­tiaľ dosť jed­no­du­ché. Ten, kto­rý pat­rí tí­mu Kik, ža­rtu­je a roz­prá­va vti­py a tie, kto­ré pa­tria znač­kám, len pos­ky­tu­jú pou­ží­va­te­ľom viac in­for­má­cií. Pod­ľa Li­vin­gsto­na je to úmy­sel­né, pre­to­že v tej­to fá­ze vý­vo­ja tech­no­ló­gie by viac auto­nóm­ny če­to­va­cí ro­bot mo­hol ho­vo­riť aj ve­ci, kto­ré by moh­li znač­ke ško­diť.

S ras­tú­cou po­pu­la­ri­tou če­to­va­cích ap­li­ká­cií sa zá­ko­ni­te vy­ná­ra otáz­ka, ako z nich vy­tĺcť pe­nia­ze. What­sApp nap­rík­lad neu­mož­ňu­je rek­la­my a Mark Zuc­ker­berg tvr­dí, že to tak zos­ta­ne aj na­ďa­lej. Služ­ba WeChat, kto­rá má 400 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov, pre­važ­ne z Čí­ny, za­sa prís­ne li­mi­tu­je, ako čas­to sa k pou­ží­va­te­ľom mô­že dos­tať rek­lam­ný ob­sah.

Spa­mo­va­nie pou­ží­va­te­ľov rek­la­mou tu jed­no­du­cho ne­bu­de fun­go­vať. Časť prob­lé­mu je aj v tom, že nie je jas­né, ako vy­ze­rá „na­tív­na" rek­la­ma v če­to­va­cej ap­li­ká­cii. No zdá sa, že po­kus v ap­li­ká­cii Kik bu­de mať ús­pech - po­čas pr­vé­ho týž­dňa fun­go­va­nia „po­vý­še­né­ho" če­tu sa do niek­to­rej z kam­pa­ní prih­lá­si­lo spo­lu 1,5 mi­lió­na pou­ží­va­te­ľov. A če­to­va­cí bot tí­mu Kik, kto­rý ce­lý expe­ri­ment za­čal, dos­tá­va den­ne 1,8 mi­lió­na správ.

Če­to­va­cie ro­bo­ty sa za­tiaľ vy­uží­va­jú skôr na zá­ba­vu. No v bu­dúc­nos­ti mô­žu byť pou­ži­té aj na in­for­mo­va­nie. Pred­stav­te si, že by ste ko­mu­ni­ko­va­li s če­to­va­cím ro­bo­tom, ke­by ste kon­tak­to­va­li zá­kaz­níc­ku služ­bu niek­to­rej ban­ky či ener­ge­tic­kej spo­loč­nos­ti. A Kik pod­ľa Li­vin­gsto­nov­ho vy­jad­re­nia pra­cu­je prá­ve na tom, aby ich to nau­čil.

Nap­rík­lad vý­rob­ca ta­cos chce uviesť na trh no­vý pro­dukt s „X-tra pi­kan­tnou" prí­chu­ťou. Naj­prv by vied­li kon­ver­zá­cie so zá­kaz­ník­mi zá­stup­co­via znač­ky, sku­toč­ní ľu­dia, pri­čom če­to­va­cí en­gi­ne by sa učil z tých­to inter­ak­cií, pos­tup­ne by sa stá­val auto­nóm­nym, až na­po­kon by mo­hol spra­cú­vať ti­sí­ce si­mul­tán­nych kon­ver­zá­cií.

Tak­to ne­ja­ko by moh­la vy­ze­rať na­tív­na rek­la­ma v če­to­va­cej ap­li­ká­cii. A prá­ve če­to­va­cie ap­li­ká­cie sú bu­dúc­nos­ťou so­ciál­nych mé­dií.

Zdroj: on­li­ne.wsj.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter