Apple: inteligentný náramok na jedno použitie by sa mohol využiť napr. v nemocniciach

Pa­tent po­pi­su­je za­ria­de­nie ako „auto­nóm­ne ko­mu­ni­kač­né za­ria­de­nie bez ba­té­rie." V praxi by moh­lo ísť o ná­ra­mok na jed­no pou­ži­tie, kto­rý, ako naz­na­ču­je po­pis pa­ten­tu, do­ká­že pri­jí­mať a od­osie­lať in­for­má­cie do a zo smar­tfó­nu.

Vďa­ka to­mu by mo­hol ná­ra­mok ob­sa­ho­vať napr. le­kár­sku kniž­ku ale­bo pro­ce­dú­ry po­čas po­by­tu v ne­moc­ni­ci. Ná­ra­mok by tak­tiež mo­hol byť vy­ba­ve­ný sen­zor­mi a sní­mať ak­tuál­ny stav pou­ží­va­te­ľa, ako je tep­lo­ta ale­bo pulz. Všet­ky tie­to in­for­má­cie by nás­led­ne mal od­osie­lať aj do dok­to­rov­ho te­le­fó­nu, aby mal le­kár lep­ší preh­ľad o lieč­be.

Na dru­hej stra­ne, pa­tent sa ne­za­me­ria­va iba na me­di­cín­ske vy­uži­tie. Po­pi­su­je aj to, ako by sa moh­li in­for­má­cie po­sie­lať z mo­bil­né­ho za­ria­de­nia na kre­dit­nú ale­bo ver­nos­tnú kar­tu. Tak­tiež sa poh­rá­va s my­šlien­kou jed­nej uni­ver­zál­nej kar­ty v pe­ňa­žen­ke, kto­rá by slú­ži­la na via­ce­ro úče­lov - na iden­ti­fi­ko­va­nie pou­ží­va­te­ľa, na pla­te­nie a aj na ver­nos­tné ak­cie. Uvi­dí­me, či a v akej for­me na­ko­niec App­le ten­to pa­tent vy­uži­je. Ok­rem ne­ho si to­tiž ne­chal pa­ten­to­vať ďal­ších 57 kon­cep­tov.

apple_patent_1.JPG

Zdroj: cnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter