Samsung predstavil koncept inteligentného bicykla

Sam­sung v spo­lup­rá­ci s ta­lian­skym štú­diom Maes­tro Aca­de­my vy­tvo­ril kon­cept in­te­li­gen­tné­ho bi­cyk­la bu­dúc­nos­ti . Pre­po­je­nie bi­cyk­la so smar­tfó­nom sa pos­ta­rá o bez­peč­nej­šiu jaz­du.

Smart bi­cy­kel je vy­ba­ve­ný fun­kcia­mi, ako je za­bu­do­va­ná ka­me­ra, Wi-Fi, Blue­tooth. Ak pri­po­jí­te bez­drô­to­vo k bi­cyk­lu smar­tfón, kto­rý pri­pev­ní­te na mag­ne­tic­ký dr­žiak na ria­did­lách, mô­že­te na je­ho dis­ple­ji vďa­ka ka­me­re na za­dnej čas­ti bi­cyk­la sle­do­vať, čo sa de­je za va­mi.

Bi­cy­kel má aj 4 pro­jek­to­ry la­se­ro­vých lú­čov, kto­ré pre­mie­ta­jú na vo­zov­ku ozna­če­nie cyk­lis­tic­ké­ho pru­hu, tak­že sa ne­mô­že stať, že si vás vo­di­či oko­loi­dú­cich áut nev­šim­nú. Vďa­ka sen­zo­rom svet­la sa pri zot­me­ní na bi­cyk­li auto­ma­tic­ky roz­svie­tia svet­lá. Sof­tvér vás bu­de va­ro­vať aj pred blí­žia­cou sa pre­káž­kou. Hli­ní­ko­vé te­lo je navr­hnu­té tak, aby tl­mi­lo ná­ra­zy. A ako to mô­že všet­ko spo­lu fun­go­vať? Taj­ná zbraň vý­rob­cu je ria­dia­ca jed­not­ka s Ar­dui­nom.

Ap­li­ká­cia Sam­sun­gu má aj fun­kcie fit­nes, tak­že mô­že­te sle­do­vať svo­ju jaz­du a po­de­liť sa o vý­sled­ky s os­tat­ný­mi pou­ží­va­teľ­mi smart bi­cyk­lov.

Sa­moz­rej­me, ide len o kon­cept, tak­že vô­bec nie je is­té, či sa ta­ký­to bi­cy­kel ob­ja­ví na tr­hu. No mož­né je aj to, že Sam­sung pos­kyt­ne svoj di­zajn s Ar­dui­nom iným vý­rob­com, prí­pad­ne ho sprís­tup­ní ako open sour­ce a in­te­li­gent­ný bi­cy­kel si bu­de­te môcť zos­tro­jiť sa­mi.

Zdroj: blog.gsma­re­na.com
geek.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter