uBeam sľubuje revolučné nabíjanie na diaľku. Elektrickú energiu prenáša ultrazvukom.

No­vá špe­ci­fi­ká­cia štan­dar­du Qi umož­ní na­bí­jať za­ria­de­nia do vzdia­le­nos­ti 45 mm od na­bí­jač­ky. Tech­no­ló­gia uBeam však do­ká­že pok­ryť elek­tric­kou ener­giou prak­tic­ky ce­lú mies­tnosť. Na jej dis­tri­bú­ciu vy­uží­va ultraz­vuk.

Ener­giu me­ní na zvuk špe­ciál­na tech­no­ló­gia, kto­rú vy­mys­le­la as­tro­bio­lo­gič­ka Me­re­dith Perry. Skon­ver­to­va­ná elek­tri­na sa nás­led­ne poš­le vo for­me ultraz­vu­ku do za­ria­de­nia, kde sa pros­tred­níc­tvom pri­jí­ma­ča opäť pre­me­ní na elek­tric­kú ener­giu. Vďa­ka to­mu je mož­né, aby sa za­ria­de­nie na­bí­ja­lo, aj keď ho má­te vo vrec­ku ale­bo v ka­bel­ke.

O spo­loč­nos­ti uBeam sa ho­vo­rí už viac ako 3 ro­ky. Te­raz však vy­tvo­ri­la funkč­ný pro­to­typ, kto­rý do­ka­zu­je fun­kčnosť tech­no­ló­gie. uBeam chce do dvoch ro­kov pri­niesť na trh dva ty­py na­bí­ja­čiek. Je­den typ bu­de ur­če­ný do do­mác­nos­ti a bu­de mať hrúb­ku me­nej ako 5 mm. Na­bí­jač­ka sa bu­de dať vy­užiť aj ako sú­časť de­ko­rá­cie. Ďal­ší typ na­bí­ja­čiek bu­de ur­če­ný pre veľ­ké bu­do­vy, ako sú šta­dió­ny ale­bo le­tis­ká. V tom­to prí­pa­de bu­dú roz­me­ry ove­ľa väč­šie.

Ok­rem na­bí­jač­ky bu­de pou­ží­va­teľ pot­re­bo­vať aj pri­jí­mač, kto­rý pri­po­jí k mo­bil­né­mu za­ria­de­niu. Ten by mal byť tak­tiež veľ­mi ten­ký a ak sa tech­no­ló­gia uchy­tí, mož­no ho bu­dú vý­rob­co­via za­bu­do­vá­vať pria­mo do za­ria­de­ní.

Tech­no­ló­gia skrý­va veľ­ký po­ten­ciál a sľu­bu­je rôz­no­ro­dé vy­uži­tie - Perry ju pri­rov­ná­va k Wi-Fi pri­po­je­niu a vie si pred­sta­viť, že v bu­dúc­nos­ti by sa moh­li na ve­rej­nos­ti ob­ja­viť uBeam hot­spo­ty, kto­ré vám na­bi­jú va­še za­ria­de­nie napr. v ka­viar­ni a na ďal­ších roz­lič­ných mies­tach. Po­mo­cou tech­no­ló­gie sa da­jú do­kon­ca po­sie­lať aj dá­ta, tak­že uBeam mož­no náj­de vy­uži­tie aj v „Inter­ne­te ve­cí."

Ho­ci Perry pri­rov­ná­va uBeam k Wi-Fi, tech­no­ló­gia na­bí­ja­nia má jed­no zá­klad­né ob­me­dzenie - ener­giu ne­do­ká­že pre­ná­šať cez ste­ny. Zna­me­ná to, že jed­na na­bí­jač­ka pok­ry­je iba da­nú mies­tnosť, kde sa na­chá­dza. O tom, do akej maximál­nej vzdia­le­nos­ti, za­tiaľ Perry ne­ho­vo­rí. Je však zrej­mé, že to bu­de ove­ľa viac v po­rov­na­ní s Qi štan­dar­dom.

Zdroj: bits.blogs.ny­ti­mes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter