Elon Musk varuje pred umelou inteligenciou. Môže byť nebezpečnejšia ako jadrové zbrane.

Mi­liar­dár Elon Musk, kto­rý chce byť sku­toč­ným Iron Ma­nom a rád ro­bí z ne­mož­né­ho reali­tu, sa viac­krát vy­jad­ril k té­me ume­lej in­te­li­gen­cie. V roz­ho­vo­re pre CNBC vtip­ko­val, že Ter­mi­na­tor je dô­ka­zom to­ho, keď sa „expe­ri­men­to­va­nie s AI po­ka­zí" a pred pár dňa­mi va­ro­val pred ume­lou in­te­li­gen­ciou aj pros­tred­níc­tvom svoj­ho Twit­te­ru.

Musk na so­ciál­nej sie­ti na­pí­sal, že „pri vý­vo­ji AI mu­sí­me byť veľ­mi opatr­ní. (AI) Mô­že byť ne­bez­peč­nej­šia ako jad­ro­vé zbra­ne." Nás­led­ne do­dal, že dú­fa, že ľud­stvo „nie je iba bio­lo­gic­kým pred­chod­com di­gi­tál­nej su­pe­rin­te­li­gen­cie." Mys­lí si však, že je to čo­raz prav­de­po­dob­nej­šie.

Mus­kov ná­zor nez­die­ľa vi­zio­nár a expert na ume­lú in­te­li­gen­ciu Ray Kurzweil, kto­rý je aj za­mes­tnan­com Goog­lu. Pod­ľa je­ho slov ne­bu­de ľud­stvo nah­ra­de­né ume­lou in­te­li­gen­ciou. Prá­ve nao­pak, stro­je po­mô­žu ľu­ďom pre­ko­nať sa­mých se­ba. Do­daj­me, že Goog­le v pos­led­nej do­be in­ves­tu­je do ro­bo­ti­ky aj ume­lej in­te­li­gen­cie.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter