Nový štandard Qi 1.2 zvýši dosah nabíjačiek a umožní poslať vzduchom až 2000 W

No­vá špe­ci­fi­ká­cia Qi 1.2 umož­ní na­bí­ja­nie za­ria­de­ní na väč­šiu vzdia­le­nosť. Do­te­raz vzdia­le­nosť me­dzi na­bí­jač­kou a za­ria­de­ním ne­moh­la pre­siah­nuť 7 mm, po no­vom sa bu­de dať na­bí­jať na maximál­nu vzdia­le­nosť 45 mm. Vďa­ka to­mu bu­de jed­no­duch­šie za­bu­do­vať na­bí­jač­ky Qi napr. do dos­ky sto­la, auto­mo­bi­lu a pod.

Sa­moz­rej­me, na­bí­jač­ky Qi 1.2 bu­dú spät­ne kom­pa­ti­bil­né so za­ria­de­nia­mi Qi 1.1, no za­ria­de­nie pos­ta­ve­né na štan­dar­de Qi 1.1 sa na­bi­je len do vzdia­le­nos­ti 30 mm.

Pod­ľa Wire­less Power Con­sor­tium bu­de mož­né s no­vým štan­dar­dom pos­lať vzdu­chom až 2000 wat­tov, čo by umož­ni­lo aj na­pá­ja­nie ku­chyn­ských spot­re­bi­čov.

To by zna­me­na­lo, že nap­rík­lad mixér by sta­či­lo po­lo­žiť na na­bí­ja­ciu pod­lož­ku na­mies­to pri­po­je­nia do elek­tric­kej sie­te. Jed­na na­bí­jač­ka mô­že aj na­bí­jať viac za­ria­de­ní sú­čas­ne. Prav­da, na pr­vé na­bí­jač­ky a za­ria­de­nia so štan­dar­dom Qi 1.2 si bu­de­me mu­sieť eš­te ne­ja­ký čas poč­kať.

Zdroj: wpcen­tral.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter