Aké sú prínosy 3D tlače pre firmy a ich biznis?

Tech­no­ló­gia troj­roz­mer­né­ho tla­če (3D print) je v pos­led­nom ča­se stá­le viac pre­be­ra­ná a pál­či­vej­šia té­ma. Re­dak­cia webo­vé­ho ma­ga­zí­nu Tech Pre Re­search sa pre­to za­me­ra­la na to, ako mô­že byť uži­toč­ná pre fi­rem­né pros­tre­die, a vy­ko­na­la glo­bál­ny pries­kum me­dzi pod­nik­mi na tú­to té­mu.

Re­port od­ha­lil, že za­tiaľ tech­no­ló­giu 3D tla­če vy­uží­va v rám­ci svoj­ho biz­ni­su len má­lo fi­riem (ho­ci ani to­to čís­lo nie je za­ned­ba­teľ­né a ide o 12 %), ale znač­né množ­stvo ju zva­žu­je. Kon­krét­ne 19 % po­čí­ta s jej na­sa­de­ním do 12 me­sia­cov a ďal­ších 29 % ju už zva­žu­je, aj keď eš­te ne­má kon­krét­ne plá­ny na jej im­ple­men­tá­ciu. Len zvyš­ných 40 % opý­ta­ných fi­riem za­tiaľ 3D tlač ni­ja­ko ne­rie­ši a nep­lá­nu­je ju v rám­ci svoj­ho biz­ni­su vy­užiť.

Na čo fir­my 3D tlač vy­uži­jú?

Pod­ľa re­por­tu sa uka­zu­je, že 3D tlač sa stá­va dô­le­ži­tou tech­no­ló­giou v ob­las­ti vý­sku­mu a vý­vo­ja, vzde­lá­va­nia a aj vý­ro­by. Ove­ľa viac ju na­sa­dzu­jú veľ­ké pod­ni­ky ako ma­lé fir­my. Vy­so­ké per­cen­to fi­riem, kto­ré zva­žu­jú na­sa­de­nie 3D tla­če, po­tom uka­zu­je, že ve­de­nie mno­hých spo­loč­nos­tí si je ve­do­mé, aké prí­no­sy by im moh­la troj­roz­mer­ná tlač po­núk­nuť, a pre­to nech­cú tú­to tech­no­ló­giu ig­no­ro­vať.

Na čo sa v sú­čas­nos­ti 3D tlač vo fir­mách naj­čas­tej­šie pou­ží­va? Ce­lých 73 % res­pon­den­tov ho­vo­rí, že je to na tes­to­va­nie no­vých ná­pa­dov a kon­cep­tov, a 67 % na vý­ro­bu pro­to­ty­pov v rám­ci vý­sku­mu a vý­vo­ja. Pro­to­typ vy­tvo­re­ný 3D tla­čou je to­tiž znač­ne lac­nej­ší, než keď sa vy­rá­ba kla­sic­kou ces­tou.

Ďalej 40 % opý­ta­ných vy­uží­va troj­roz­mer­nú tlač na vý­ro­bu di­elov pou­ží­va­ných or­ga­ni­zá­ciou a 19 % po­tom už na pria­mu vý­ro­bu a pro­duk­ciu to­va­ru, 16 % na vý­ro­bu po­mô­cok pre za­mes­tnan­cov a kan­ce­lár­skych po­trieb a 14 % na tvor­bu náh­rad­ných di­elov pre zá­kaz­ní­kov. Vý­raz­ne te­da pre­va­žu­je pou­ži­tie pre vlas­tné inter­né pot­re­by.

Troj­roz­mer­ná tlač tak do­ká­že us­po­ko­jo­vať špe­ci­fic­ké pot­re­by mno­hých or­ga­ni­zá­cií, naj­mä vďa­ka mož­nos­ti lac­nej pro­duk­cie ur­či­té­ho sor­ti­men­tu v níz­kych ob­je­moch. Prá­ve v ta­kých­to si­tuáciách je to­tiž kla­sic­ká vý­ro­ba zvy­čaj­ne veľ­mi dra­há a 3D tlač tak za­pĺňa exis­tu­jú­ce vá­kuum.

Čo dr­ží fir­my v 3D tla­či späť?

Keď sa re­dak­to­ri Tech Pre Re­search pý­ta­li spo­loč­nos­tí, kto­ré 3D tlač za­tiaľ ne­vyu­ží­va­jú, čo ich dr­ží späť, väč­ši­na (66 %) je pres­ved­če­ná, že to pre ich biz­nis nie je za­tiaľ pot­reb­né. Sú­čas­ne 43 % ne­vy­ko­ná­va ta­ké­to ope­rá­cie (vý­voj, návrh, vý­ro­ba pro­to­ty­pov), pri kto­rých by 3D tlač vy­uži­li. Ďal­ších 27 % si nie je is­tých, čo by im to pri­nie­slo. Zvyš­né od­po­ve­de, kto­ré však bo­li za­stú­pe­né už len mi­no­rit­ne, za­hŕňa­li nas­le­du­jú­ce sta­no­vis­ká: Na­sa­de­nie 3D tla­če je príl­iš nák­lad­né (12 %), príl­iš kom­plexné na im­ple­men­tá­ciu (5 %), bol by prob­lém ho in­teg­ro­vať s exis­tu­jú­ci­mi tech­no­ló­gia­mi (5 %) ale­bo to vzbu­dzu­je oba­vy z le­gál­nos­ti (5 %).

Na údaj­nú pou­ží­va­teľ­skú nep­rí­ve­ti­vosť sa od­vo­lá­va­jú 3 %, mo­rál­ne a etic­ké oba­vy ma­jú 2 % opý­ta­ných a na chý­ba­jú­ce­ho vhod­né­ho do­dá­va­te­ľa od­ka­zu­jú 2 %.
Všeo­bec­ne pla­tí, že pre fir­mu ne­dá­va zmy­sel im­ple­men­to­vať 3D tlač, po­kiaľ to nie je pod­po­re­né pot­re­bou v rám­ci jej biz­ni­su. Ak to tak je, ces­ta k na­sa­de­niu sa vždy už náj­de.

Re­dak­to­ri Tech Pre Re­search sú pres­ved­če­ní, že sa blí­ži­me k re­vo­lú­cii 3D tla­če, kto­rá pri­ne­sie fir­mám ve­ľa no­vých mož­nos­tí. Pe­net­rá­cia 3D tla­čiar­ní v kor­po­rát­nom pros­tre­dí pre­to bu­de stú­pať a vďa­ka ďal­šie­mu pok­le­su cien by už moh­li byť 3D tla­čiar­ne sú­čas­ťou kaž­dej fir­my, kto­rá pre ne bu­de mať vy­uži­tie.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter