Vedci zlomili nohu robota, aby sa naučil opäť chodiť

Na­ši bu­dú­ci ro­bo­tic­kí po­moc­ní­ci sa mô­žu aj poš­ko­diť, a tak ved­ci usú­di­li, že sa bu­dú mu­sieť nau­čiť to­mu pris­pô­so­biť a kom­pen­zo­vať poš­ko­de­nie, kým ho niek­to op­ra­ví.

Vý­skum­ní­ci na pa­ríž­skej uni­ver­zi­te Sor­bon­ne pou­ži­li na tes­ty ro­bot so šies­ti­mi no­ha­mi. Je­ho da­ta­bá­za ob­sa­ho­va­la 13 000 spô­so­bov, ako mô­že cho­diť, ak sa mu zlo­mí no­ha. Po­tom mu úmy­sel­ne zlo­mi­li no­hu, aby sa pres­ved­či­li o tom, ako si ro­bot po­ra­dí so zra­ne­ním.

ITN_animacia_vedci zlomili nohu.gif

Poš­ko­de­ný ro­bot ana­ly­zo­val mož­nos­ti po­hy­bu a zis­ťo­val, pri kto­rých z nich ne­pot­re­bu­je no­hy ale­bo mô­že pou­žiť aj zlo­me­nú kon­ča­ti­nu. Po­tom za­čal jed­not­li­vé mož­nos­ti skú­šať, pri­čom me­ral vlas­tnú rých­losť a smer po­hy­bu, kým ne­na­šiel spô­sob, kto­rý by mo­hol byť vhod­nou náh­ra­dou je­ho štan­dar­dnej chô­dze.

Video:


Tým, že ro­bot má prís­tup k ti­síc­kam spô­so­bov, ako si­tuáciu rie­šiť, vo veľ­mi krát­kom ča­se sa bez ľud­ské­ho zá­sa­hu opäť vrá­ti k pl­ne­niu svo­jich úloh. To je dô­le­ži­tá vlas­tnosť naj­mä pri ro­bo­toch, kto­ré pra­cu­jú v pros­tre­dí ne­bez­peč­nom pre ľu­dí, napr. vo voj­no­vej zó­ne ale­bo pri poš­ko­de­nom jad­ro­vom reak­to­re a pod.

Zdroj: giz­mo­do.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter