Hotely Hilton čoskoro nahradia kľúče smartfónmi

Ne­dáv­no sme in­for­mo­va­li o in­te­li­gen­tných zá­mkoch, kto­ré od­om­kne­te aj do­ty­kom. Ta­ká­to tech­no­ló­gia je ideál­na pre pou­ži­tie v ho­te­loch a to si uve­do­mu­je aj sieť Hil­ton. Tá in­ves­tu­je do mo­der­ni­zá­cie zá­mkov 550 mi­lió­nov do­lá­rov.

O 2 ro­ky by ma­li zo všet­kých 4100 Hil­ton ho­te­lov zmiz­núť kar­to­vé kľú­če. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny, po­mo­cou kto­rých si hos­tia nie­len za­mknú/od­om­knú iz­bu, ale si aj spra­via check-in, resp. si vy­be­rú kon­krét­nu iz­bu, kde chcú bý­vať.

lock.jpg

Za­tiaľ nie je zná­me, akým spô­so­bom bu­dú in­te­li­gen­tné zá­mky fun­go­vať. Po­nú­ka sa mož­nosť vy­uži­tia NFC tech­no­ló­gie - to je však nep­rav­de­po­dob­né, na­koľ­ko NFC pod­po­ra chý­ba v mno­hých te­le­fó­noch, vrá­ta­ne iP­ho­nov. Je prav­de­po­dob­nej­šie, že zá­mky bu­dú ko­mu­ni­ko­vať s mo­bil­nou ap­li­ká­ciou pros­tred­níc­tvom bez­drô­to­vej sie­te ho­te­la, prí­pad­ne aj cez Blue­tooth.

Zdroj: an­droi­daut­ho­ri­ty.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter