Vedci vynašli efektívnejšie li-ion batérie. Majú dvoj až trojnásobnú výdrž.

Vý­drž dneš­ných lí­tium-ióno­vých ba­té­rií je do veľ­kej mie­ry li­mi­to­va­ná ión­mi a pou­ži­tým ma­te­riá­lom. Anó­du štan­dar­dne tvo­rí gra­fit, kam sa uk­la­da­jú ató­my lí­tia. Ba­té­rie by moh­li za ideál­nych pod­mie­nok pos­kyt­núť lep­šiu vý­drž - ak by sa po­da­ri­lo lep­šie vy­užiť lí­tium pri za­cho­va­ní bez­peč­nej a dl­ho­do­bej pre­vádz­ky.

To sa, as­poň čias­toč­ne, po­da­ri­lo ved­com zo Stan­for­du. Tí vy­naš­li tech­no­ló­giu, umož­ňu­jú­cu efek­tív­nej­šie vy­uži­tie lí­tia v anó­de. Žia­da­ný efekt do­siah­li po­mo­cou na­nos­ko­pic­ké­ho uh­lí­ko­vé­ho oba­lu, kto­rý chrá­ni nes­ta­bil­né che­mi­ká­lie. Tie, ak by bo­li ne­kon­tro­lo­va­né, by moh­li vý­raz­ne zní­žiť ži­vot­nosť za­ria­de­nia.

Vďa­ka no­vej tech­no­ló­gií by ma­li vznik­núť aku­mu­lá­to­ry, kto­ré ma­jú dlh­šiu vý­drž, sú re­la­tív­ne bez­peč­né a ma­jú dob­rú ži­vot­nosť. Ved­ci pred­pok­la­da­jú, že sa no­vé ba­té­rie bu­dú pou­ží­vať v te­le­fó­noch a po­núk­nu 2-3-ná­sob­nú vý­drž. Ok­rem to­ho by sa moh­li vy­užiť aj v elek­tro­mo­bi­loch.

Ved­ci mo­men­tál­ne ne­ve­dia od­had­núť, ke­dy sa ba­té­rie dos­ta­nú na trh. Tech­no­ló­gia to­tiž eš­te nie je prip­ra­ve­ná na ma­so­vú vý­ro­bu.

Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter