Koniec šokom z budíka. Sense sleduje kvalitu vášho spánku a prebudí vás v správnej chvíli

Rôz­ne tech­nic­ké hrač­ky sle­du­jú­ce spán­ko­vé cyk­ly sme tu už ma­li, no pro­dukt star­tu­pu Hello je pr­vý, kto­rý mo­ni­to­ru­je váš spá­nok bez to­ho, aby ste si mu­se­li na se­ba čo­koľ­vek pri­pev­ňo­vať.

Sen­se je gu­ľa pl­ná sen­zo­rov, kto­rú si po­lo­ží­te na noč­ný sto­lík, od­kiaľ sle­du­je pros­tre­die, napr. hla­di­nu hlu­ku v spál­ni, svet­lo, tep­lo­tu, vl­hkosť, ale aj prí­tom­nosť aler­gé­nov vo vzdu­chu. Ak na nie­koľ­ko se­kúnd za­svie­ti na­ze­le­no, pod­mien­ky na spá­nok sú dob­ré.


Sen­se fun­gu­je v spo­je­ní s mo­ni­to­ro­va­cím za­ria­de­ním Sleep Pill, pri­pev­ne­ným na van­kúš. Sleep Pill je vy­ba­ve­ný ak­ce­le­ro­met­rom a gy­ros­ko­pom, je vo­do­tes­ný, mô­že­te ho te­da vy­prať v práč­ke spo­lu s oblieč­kou na van­kúš. Je­ho ba­té­ria vy­dr­ží na jed­no na­bi­tie rok. Obe za­ria­de­nia pod­po­ru­jú tech­no­ló­giu Blue­tooth na pri­po­je­nie k mo­bil­nej ap­li­ká­cii pre iOS ale­bo An­droid. Tá spra­cú­va úda­je a vy­hod­no­cu­je kva­li­tu spán­ku, skó­re sia­ha od 0 do 100. Nap­rík­lad úpl­ne tma­vá iz­ba mô­že zvý­šiť skó­re o 10 bo­dov, no hluk opa­ko­va­ne sa za­pí­na­jú­ce­ho autoa­lar­mu ho zní­ži o 20 bo­dov.

Video:


Sen­se má aj rep­ro­duk­tor, mô­že­te si nas­ta­viť zvu­ky v po­za­dí (napr. bie­ly šum či dážď), kto­ré vám po­mô­žu rých­lej­šie za­spať. A po­dob­ne ako pri iných fit­nes dopl­nkoch vás alarm pre­bu­dí v tom oka­mi­hu spán­ko­vé­ho cyk­lu, keď je to naj­vhod­nej­šie.

sense2.jpg

Tvor­co­via Sen­se po­nú­ka­jú vý­vo­já­rom roz­hra­nie API, aby moh­li pre prís­troj vy­tvá­rať vlas­tné ap­li­ká­cie.

Kam­paň na Kic­kstar­te­ri stret­la s veľ­kým zá­uj­mom. Na­mies­to plá­no­va­nej su­my 100 000 do­lá­rov je na kon­te už vy­še mi­lió­na a kam­paň potr­vá až do 22. augus­ta. Do­dáv­ky za­ria­de­nia by sa ma­li za­čať v no­vem­bri. Sen­se spo­lu so Sleep Pill sto­jí 99 do­lá­rov, ak chce­te Sleep Pill aj pre par­tne­ra (Sen­se to­tiž mô­že sle­do­vať aj dva spán­ko­vé vzo­ry od­de­le­ne), za Sen­se s dvo­ma „pi­lul­ka­mi" tre­ba za­pla­tiť 129 do­lá­rov.

sense3.jpg

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter