Solárny elektromobil Sunyswift eVe: maximálka 140 km/h a dojazd 800 km

So­lár­ne auto Sunswift eVe, vy­ví­ja­né na Uni­ver­zi­te v No­vom Juž­nom Wale­se, pre­ko­na­lo na tra­ti v aus­trál­skej Vic­to­rii 26-roč­ný rých­lost­ný re­kord elek­tro­mo­bi­lov.

Re­kord eš­te mu­sí ra­ti­fi­ko­vať Me­dzi­ná­rod­ná auto­mo­bi­lo­vá fe­de­rá­cia (FIA). Po­tom by mal byť Su­nyswift eVe uz­na­ný za naj­rý­chlej­šie auto na elek­tric­ký po­hon pod­ľa prie­mer­nej rých­los­ti do­siah­nu­tej na 500-ki­lo­met­ro­vej tra­ti. Do­te­raj­ší re­kord na úrov­ni 73 km/h bol vy­tvo­re­ný v ro­ku 1988, auto­mo­bil eVe do­sia­hol rých­losť o nie­čo vy­ššiu ako 100 km/h.

Video:


Po­kus o re­kord sa us­ku­toč­nil na kru­ho­vej drá­he dl­hej 4,2 km. Keď­že Su­nyswift je so­lár­ny auto­mo­bil, je­ho pa­ne­ly na vý­ro­bu elek­tri­ny bo­li pri jaz­de za­kry­té, pre­to­že pod­ľa pra­vi­diel sa po­kus mu­sí us­ku­toč­niť na jed­no na­bi­tie.

Su­nyswift eVe je dvoj­se­dad­lo­vé auto s maximál­nou rých­los­ťou 140 km/h a na jed­no na­bi­tie lí­tio­vo-ióno­vej ba­té­rie spo­je­nej s kre­mí­ko­vý­mi člán­ka­mi Sun­power C60 je schop­né prejsť 800 km. Mo­tor bol vy­vi­nu­tý v spo­lup­rá­ci s Aus­trál­skou ná­rod­nou ve­dec­kou agen­tú­rou CSI­RO a do­sa­hu­je účin­nosť 97 %, čo zna­me­ná, že eVe spot­re­bu­je asi toľ­ko ener­gie ako ku­chyn­ský sen­dvi­čo­vač.

Video:


Cie­ľom vý­vo­jár­ske­ho tí­mu je up­ra­viť vo­zid­lo tak, aby ho moh­li re­gis­tro­vať na bež­nú ces­tnú pre­máv­ku a uviesť ho na trh.

Zdroj: giz­mo­do.com.au


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter