Skladacia solárna elektráreň PowerCube ponúka mobilný zdroj energie

Spo­loč­nosť Ecos­phe­re Tech­no­lo­gies ne­dáv­no pred­sta­vi­la „mo­bil­nú" so­lár­nu elek­trá­reň Power­Cu­be.

Pod­ľa vy­jad­re­nia tvor­cov ide o naj­väč­ší pre­ná­ša­teľ­ný a skla­da­teľ­ný so­lár­ny ge­ne­rá­tor na sve­te. Mož­no ho ro­zob­rať a pre­ná­šať na nák­lad­ných auto­mo­bi­loch, vo vla­ku, lo­ďou ale­bo lie­tad­lom. Pri prep­ra­ve je ulo­že­ná v kon­taj­ne­roch, kto­ré ju chrá­nia pre ne­priaz­ni­vým po­ča­sím. Po dop­ra­ve na mies­to ur­če­nia ju mož­no hneď zlo­žiť a pos­kyt­ne elek­tric­kú ener­giu nap­rík­lad pri zá­chra­nár­skych prá­cach.

Vďa­ka skla­da­cie­mu di­zaj­nu jej vý­stup­ný vý­kon do­sa­hu­je až 15 kW. Po­nú­ka te­da dos­ta­tok ener­gie na na­bí­ja­nie mo­bil­ných te­le­fó­nov, pre mo­de­my za­bez­pe­ču­jú­ce inter­ne­to­vé pri­po­je­nie, čis­tič­ky vo­dy atď. Up­lat­ne­nie mô­že náj­sť aj v ar­má­de, poľ­ných ne­moc­ni­ciach, ve­li­teľ­ských cen­trách, do­čas­ných uby­to­va­cích ob­jek­toch a pod.

Video:


„Tá­to ino­va­tív­na pa­ten­to­va­ná so­lár­na tech­no­ló­gia má po­ten­ciál stať sa jed­ným z naj­výz­nam­nej­ších so­lár­nych ino­vá­cií v sú­čas­nos­ti. Spo­loč­nosť je prip­ra­ve­ná okam­ži­te za­čať jej de­monštrá­cie a te­ší sa na spo­lup­rá­cu so stra­te­gic­ký­mi par­tner­mi v ce­lej šká­le prie­my­sel­ných od­vet­ví," po­ve­dal Dean Bec­ker, ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Ecos­phe­re Tech­no­lo­gies.

Zdroj: ecos­phe­re­tech.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter