Stlačený fotón pre optické a kvantové počítače

Op­ti­ci z Prí­ro­do­ve­dec­kej fa­kul­ty Uni­ver­zi­ty Pa­lac­ké­ho v Olo­mou­ci v spo­lup­rá­ci s ko­le­ga­mi z To­kij­skej uni­ver­zi­ty vy­vi­nu­li tech­no­ló­giu, kto­rá umož­ňu­je stla­čiť fo­tón.

Fo­tón si mož­no zjed­no­du­še­ne pred­sta­viť ako ba­lí­ček ener­gie svet­la. Spá­ja v se­be tak mag­ne­tic­kú, ako aj elek­tric­kú ener­giu. A prá­ve s tý­mi­to spo­ji­tý­mi vlas­tnos­ťa­mi mož­no nak­la­dať sa­mos­tat­ne, čo je pres­ne to, čo vy­ko­ná­va ope­rá­cie stla­če­nia. Nej­de však o pries­to­ro­vé stla­če­nie zväz­ku svet­la, pod­ľa vy­da­nej tla­čo­vej sprá­vy uni­ver­zi­ty ope­rá­cia zo­sil­ní elek­tric­kú zlož­ku a nao­pak, zos­la­bí mag­ne­tic­kú zlož­ku fo­tó­nu.

„Úpl­ne pr­výk­rát bo­lo stla­če­nie ap­li­ko­va­né na jed­not­li­vý fo­tón. A prá­ve tá­to ma­ni­pu­lá­cia na úrov­ni jed­not­li­vých mik­ro­čas­tíc je zá­sad­ná pre bu­dú­ce ap­li­ká­cie vy­uží­va­jú­ce kvan­to­vé in­for­má­cie," uvie­dol je­den z auto­rov teo­re­tic­ké­ho pos­tu­pu Petr Ma­rek z ka­ted­ry op­ti­ky Prí­ro­do­ve­dec­kej fa­kul­ty Uni­ver­zi­ty Pa­lac­ké­ho v Olo­mou­ci.

Návrh prip­ra­vil spo­lu s Ra­di­mom Fi­li­pom v ro­ku 2005. Expe­ri­ment pod­ľa ich sce­ná­ra sa už us­ku­toč­nil skôr, ne­tý­kal sa však jed­not­li­vej čas­ti­ce. To sa sta­lo až te­raz v Ja­pon­sku.

Náš návrh umož­ňu­je vy­ko­ná­vať po­mer­ne ši­ro­kú šká­lu kvan­to­vých ope­rá­cií po­mo­cou me­ra­ní nep­ra­vi­del­né­ho po­hy­bu elek­tric­kej ener­gie svet­la. Trik spo­čí­va v tom, že na­me­ra­né in­for­má­cie vy­uži­je­me na veľ­mi rých­lu mo­du­lá­ciu elek­tric­kej in­ten­zi­ty je­di­né­ho fo­tó­nu," vy­svet­lil Fi­lip.

Dô­le­ži­té je, že po­kus sú­čas­ne preu­ká­zal, že ope­rá­cia je dos­ta­toč­ne kva­lit­ná na to, aby fo­tón ne­poš­ko­di­la. „Ten­to expe­ri­ment je veľ­mi dô­le­ži­tý pre množ­stvo sme­rov, kto­ré náš tím dl­ho­do­bo roz­ví­ja. Od hľa­da­nia roz­hra­nia me­dzi kla­sic­kou a kvan­to­vou fy­zi­kou až po prak­tic­ké kvan­to­vé pre­vod­ní­ky me­dzi svet­lom a lát­kou," dopl­nil Ma­rek. Stlá­ča­nie fo­tó­nu by moh­lo náj­sť vy­uži­tie v tech­no­ló­giách kvan­to­vých i op­tic­kých po­čí­ta­čov.
Vý­sled­ky pub­li­ko­val vý­sku­mu ča­so­pis Phy­si­cal Re­view Let­ters.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter