Vizionári: Informačné technológie sa majú ďalej poľudšťovať, budú viac „vidieť a myslieť"

Na špe­cia­li­zo­va­nej kon­fe­ren­cii s náz­vom IEEE Com­pu­ter Vi­sion/Pat­tern Re­cog­ni­tion Con­fe­ren­ce, kto­rá sa us­ku­toč­ni­la kon­com jú­na v Co­lum­bu­se v ame­ric­kom Ohiu, pred­sta­vi­li ved­ci a vi­zio­ná­ri zo spo­loč­nos­tí Goog­le, Fa­ce­book, Mic­ro­soft, Ama­zon či Xerox vý­sled­ky vý­sku­mov za­me­ra­ných na to, ako v bu­dúc­nos­ti po­ľud­štiť po­čí­ta­čo­vé tech­no­ló­gie a nau­čiť ich „vi­dieť a my­slieť" po­dob­ne ako nao­zajst­ný mo­zog. Ve­ľa no­vi­niek sa za­me­ria­va naj­mä na ob­lasť dop­ra­vy, kde ma­jú tech­no­ló­gie stá­le čo po­núk­nuť.

Me­dzi tren­dy, kto­ré by moh­li už čos­ko­ro pre­nik­núť do bež­né­ho ži­vo­ta, pa­tria nas­le­du­jú­ce:

Iden­ti­fi­ká­cia vo­di­čov, kto­rí pou­ží­va­jú te­le­fó­ny ne­po­vo­le­ným spô­so­bom

S oh­ľa­dom na ve­rej­nú bez­peč­nosť množ­stvo štá­tov za­ka­zu­je pou­ží­va­nie mo­bil­né­ho te­le­fó­nu pri ria­de­ní. Ved­ci pre­to pra­cu­jú na ka­me­ro­vom sys­té­me na di­aľ­ni­ce, kto­rý do­ká­že roz­poz­nať te­le­fo­nu­jú­cich vo­di­čov bez hands-free, kto­rí sú tak ri­zi­kom pre os­tat­ných účas­tní­kov ces­tnej pre­máv­ky. Ho­ci tá­to „no­vin­ka" mô­že vy­ze­rať na pr­vý poh­ľad ne­po­pu­lár­ne, moh­la by vý­raz­ne zvý­šiť bez­peč­nosť pre­máv­ky.

In­te­li­gen­tné te­le­fó­ny ako po­moc­ní­ci pri ria­de­ní

Ved­ci pra­cu­jú aj na reali­zá­cii ví­zie, kto­rá by pre­me­ni­la vša­dep­rí­tom­né in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny na asis­ten­tov pri ria­de­ní. Nej­de pri­tom len o tra­dič­nú na­vi­gá­ciu, ale skôr o úlo­hu spo­lu­jaz­dca, kto­rý dá­va na vo­di­ča po­zor. Tech­no­ló­gia roz­poz­ná­va­nia čŕt tvá­re by te­le­fó­nu umož­ni­la nap­rík­lad zis­tiť, kam sa vo­dič prá­ve po­ze­rá a či dá­va po­zor na ria­de­nie.

Po­ro­zu­me­nie to­mu, čo ľu­dí za­uj­me pri poh­ľa­de na ob­raz

Ved­ci z európ­skej di­ví­zie spo­loč­nos­ti Xerox a Har­var­do­vej uni­ver­zi­ty štu­du­jú, čo ľu­dí za­uj­me pri poh­ľa­de na ob­rá­zok. Po­ro­zu­me­nie at­rak­tív­nym ob­ra­zo­vým pr­vkom umož­ní pre­di­ko­vať, kam sa ľu­dia poz­rú, len čo bu­dú vy­sta­ve­ní ur­či­tej scé­ne, fo­tog­ra­fii ale­bo hre.

Trie­de­nie dát pod­ľa vi­zuál­nych pod­pi­sov

Ob­ráz­ky a vi­deá dnes tvo­ria 90 per­cent inter­ne­to­vé­ho pre­no­su a je prob­lém s ich štruk­tu­ra­li­zá­ciou. Na preh­ľa­da­nie a vy­uži­tie ta­ké­ho­to ma­sív­ne­ho množ­stva dát je pot­reb­ná tech­no­ló­gia, kto­rá auto­ma­tic­ky ana­ly­zu­je ob­rá­zok a vy­tvo­rí je­di­neč­ný „vi­zuál­ny pod­pis", kto­rý ho od­lí­ši od iných ob­ráz­kov. Európ­ske vý­skum­né cen­trum spo­loč­nos­ti Xerox (XRCE) vy­tvo­ri­lo pa­ten­to­va­nú me­to­do­ló­giu, kto­rá vy­tvá­ra tie­to pod­pi­sy v extrém­ne kom­pak­tnej a ro­bus­tnej po­do­be, kto­rá má umož­niť ra­de­nie ob­ráz­kov áut nap­rík­lad pod­ľa znač­ky ale­bo mo­de­lu vo­zid­la.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter