Telekinetika realitou. Okuliare Glass je možné ovládať aj myšlienkami.

Spo­loč­nosť This Pla­ce vy­vi­nu­la ap­li­ká­ciu pre oku­lia­re Goog­le Glass. Na­zý­va sa MindRDR a umož­ní vám ov­lá­dať oku­lia­re aj po­mo­cou my­šlie­nok. K zís­ka­niu tak­mer te­le­ki­ne­tic­kých schop­nos­tí však bu­de­te pot­re­bo­vať ďal­ší head­set, kto­rý čí­ta EEG ak­ti­vi­tu váš­ho moz­gu.

Sa­mot­ná ap­li­ká­cia tak fun­gu­je ako pros­tred­ník, kto­rý umož­ňu­je ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi oku­liar­mi Glass a EEG bio­sen­zo­rom, kto­rý je umies­tne­ný v head­se­te spo­loč­nos­ti Neu­ros­ky. Fun­kcio­na­li­ta ap­li­ká­cie je mo­men­tál­ne ob­me­dze­ná a po­mo­cou my­šlie­nok mô­že­te iba zho­to­viť fo­tog­ra­fiu a zdie­ľať ju na so­ciál­nych sie­ťach. Vý­vo­já­ri z This Pla­ce však uvoľ­ni­li ap­li­ká­ciu pre ve­rej­nosť a dú­fa­jú, že ju niek­to­rý ďal­ší vý­vo­jár vy­uži­je v rám­ci pok­ro­či­lej­šie­ho pro­jek­tu.


Zdroj:
en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter