Samsung v septembri predstaví okuliare na virtuálnu realitu Gear VR

Na webe Sam­Mo­bi­le sa ob­ja­vil pr­vý ob­rá­zok, kto­rý údaj­ne zná­zor­ňu­je prip­ra­vo­va­né za­ria­de­nie na vir­tuál­nu reali­tu od Sam­sun­gu. Má sa na­zý­vať Gear VR a server En­gad­get o ňom už v má­ji na­pí­sal, že je di­elom spo­lup­rá­ce Sam­sun­gu a Ocu­lus VR. Na roz­diel od za­ria­de­nia Ocu­lus Rift Gear VR nie je head­set v tra­dič­nom zmys­le slo­va.

Stroj­com ce­lé­ho zá­žit­ku vir­tuál­nej reali­ty bu­de smar­tfón a Gear VR bu­de len aký­si vzdia­le­ný zob­ra­zo­vač. Na sle­do­va­nie po­hy­bu hla­vy pou­ží­va­te­ľa bu­de vy­uží­vať ak­ce­le­ro­me­ter a gy­ros­kop smar­tfó­nu. Di­zajn nie je naj­ele­gan­tnej­ší, ale za­tiaľ sme vi­de­li len boč­ný poh­ľad.

Na za­brá­ne­nie de­zo­rien­tá­cii pou­ží­va­te­ľa po­núk­ne Sam­sung aj poh­ľad na von­kaj­ší svet, a to dot­knu­tím sa špe­ciál­ne­ho tla­čid­la na bo­ku. Poh­ľad na reál­ny svet spros­tred­ku­je sní­mač za­dnej ka­me­ry na smar­tfó­ne. Za­bu­do­va­ný touch­pad má pou­ží­va­te­ľo­vi umož­niť ov­lá­da­nie sof­tvé­ru Gear VR. Ocu­lus vraj vy­tvá­ra pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie pro­duk­tu, no Sam­sung ho skôr ako na hra­nie pre­dur­ču­je na kon­zu­má­ciu mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu.

Pod­ľa Sam­Mo­bi­le má byť Gear VR spo­loč­ne s Ga­laxy No­te 4 pred­sta­ve­ný na sep­tem­bro­vom veľtr­hu IFA. Ce­na za­tiaľ nie je zná­ma.

Zdroj: the­ver­ge.com
sam­mo­bi­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter