Bill Gates ponúka antikoncepciu na mikročipe a s diaľkovým ovládaním.

Na­dá­cia Bil­la a Mellin­dy Ga­te­sov­cov v ja­nuá­ri in­ves­to­va­la 4,6 mil. do­lá­rov do mas­sa­chu­set­tské­ho star­tu­pu Mic­ro­CHIPS. Te­raz sa poch­vá­li­li vý­sled­ka­mi svoj­ho úsi­lia - dl­ho­do­bo im­plan­to­va­teľ­ným anti­kon­cep­čným za­ria­de­ním, kto­ré mož­no za­pnúť a vy­pnúť po­mo­cou di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­nia. Ide o ma­lý čip emi­tu­jú­ci hor­món, kto­rý mô­žu že­ny jed­no­du­cho vy­pnúť, keď sú prip­ra­ve­né ote­hot­nieť.

Za­ria­de­nie mô­že byť im­plan­to­va­né 16 ro­kov, čo je trik­rát viac, ako umož­ňu­jú aké­koľ­vek po­rov­na­teľ­né po­môc­ky na tr­hu. Tech­no­ló­giu vy­vi­nu­li eš­te v 90. ro­koch ved­ci z MIT Ro­bert Lan­ger a Mi­chael Ci­ma a štu­dent PhD John San­ti­ni, kto­rý ju nes­kôr li­cen­co­val spo­loč­nos­ti Mic­ro­CHIPS.

Ma­lý čip je navr­hnu­tý tak, aby sa dal im­plan­to­vať pod ko­žu. V her­me­tic­ky uzav­re­tých nádr­žkách ob­sa­hu­je hor­món le­vo­nor­ges­trel. Ultra­ten­ké tes­ne­nie nádr­žky sa roz­ta­ví elek­tric­kým prú­dom a do te­la že­ny sa tak uvoľ­ní 30 mik­rog­ra­mov hor­mó­nu za deň.

gates_antikoncepcia_diagram.jpg

Pro­dukt mu­sí eš­te prejsť prek­li­nic­kým tes­to­va­ním. Sa­moz­rej­me, tech­no­ló­gia mu­sí mať sil­né za­bez­pe­če­nie, kto­ré za­brá­ni prís­tu­pu hac­ke­rov k za­ria­de­niu. Tvor­co­via dú­fa­jú, že čip by sa mo­hol dos­tať na trh v ro­ku 2018. Po­čí­ta sa s je­ho ma­sív­nym na­sa­de­ním naj­mä v kra­ji­nách tre­tie­ho sve­ta.

Zdroj: huf­fin­gton­post.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter