Moderná električka ako od Batmana ale z Ruska. Má Wi-Fi aj USB nabíjačku pre vodiča.

Rus­ká spo­loč­nosť Ural­Va­gon­Za­vod pred­sta­vi­la elek­trič­ku ďal­šej ge­ne­rá­cie. Na­zý­va sa Rus­sia One a fu­tu­ris­tic­ký di­zajn va­gó­nov dopĺňa mo­der­ným vy­ba­ve­ním.

Elek­trič­ka má v se­be za­bu­do­va­né dy­na­mic­ké LED os­vet­le­nie a audio sys­tém, kto­rý me­ní preh­rá­va­nú hud­bu pod­ľa to­ho, koľ­ko je ho­dín. Va­gó­ny sú vy­ba­ve­né GPS a GLO­NASS na­vi­gá­ciou, HD-CCTV ka­me­ra­mi, kli­ma­ti­zá­ciou, an­ti-bak­te­riál­ny­mi dr­žad­la­mi, ale aj Wi-Fi pri­po­je­ním. V ka­bí­ne pre vo­di­ča sa na­chá­dza aj USB 3.0 port, kto­rý mu v prí­pa­de pot­re­by na­bi­je mo­bil­né za­ria­de­nie.

Fu­tu­ris­tic­ký di­zajn elek­trič­ky nie je úpl­ne sa­moú­čel­ný. Mier­ne nah­nu­té čel­né sklo má po­môcť vo­di­čo­vi lep­šie vi­dieť chod­cov. Elek­trič­ka sa za­čne ma­so­vo vy­rá­bať už bu­dú­ci rok a bu­de pre­má­vať za­tiaľ iba vo veľ­kých ru­ských mes­tách.

Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter