V Indii stavajú obrovskú plávajúcu solárnu elektráreň

V ju­ho­zá­pad­nej In­dii v štá­te Ke­ra­la pos­ta­via jed­nu z naj­väč­ších plá­va­jú­cich so­lár­nych elek­trár­ní na sve­te. Bu­de mať vý­kon 50 MW a roz­lo­hu 1,27 mi­lió­na štvor­co­vých met­rov. Do pre­vádz­ky by sa ma­la uniesť v ok­tób­ri toh­to ro­ka. Keď­že ce­ny po­zem­kov ur­če­ných na so­lár­ne far­my v In­dii ras­tú, stav­bou elek­trár­ne na vo­de ušet­rí ener­ge­tic­ká spo­loč­nosť ve­ľa pe­ňa­zí.

„Eko­ló­gia vod­nej plo­chy tým ne­bu­de ne­priaz­ni­vo ov­plyv­ne­ná, nao­pak, zní­ži sa od­pa­ro­va­nie, čo po­mô­že za­cho­vať hla­di­nu v extrém­ne tep­lých let­ných me­sia­coch. So­lár­ne pa­ne­ly in­šta­lo­va­né na ze­mi zá­pa­sia so zní­že­ním vý­no­su, keď sa zem ohrie­va. Ak sú pa­ne­ly in­šta­lo­va­né na plá­va­jú­cej plo­ši­ne, prob­lém pre­hrie­va­nia je z veľ­kej čas­ti vy­rie­še­ný," po­ve­dal Gon Choud­hu­ry zo spo­loč­nos­ti Re­newab­le Ener­gy Colle­ge, kto­rá tech­no­ló­giu vy­vi­nu­la. „Nie je to ideál­ne rie­še­nie, ne­mô­že pred­sa pok­ryť sve­to­vé oceá­ny fo­to­vol­tic­ký­mi člán­ka­mi, ale je to aký­si me­dzik­rok, kým bu­de­me môcť uviesť do pre­vádz­ky so­lár­ne far­my vo ves­mí­re."

Zdroj: giz­mo­do.com.au


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter