LG vie zrolovať veľký 18“ OLED displej do trubice s priemerom 3 cm

Po smar­tfó­ne G Flex te­raz pred­sta­vi­la spo­loč­nosť LG pod­stat­ne väč­ší ohyb­ný dis­plej. Pro­to­typ flexibil­né­ho 18-pal­co­vé­ho dis­ple­ja OLED sa dá zro­lo­vať do tru­bi­ce s prie­me­rom 3 cm. V sú­čas­nej po­do­be má roz­lí­še­nie 1200 × 810. Na za­dnej stra­ne pa­ne­la je po no­vom po­lya­mi­do­vá fó­lia na­mies­to ty­pic­kej plas­to­vej. Tá po­nú­ka väč­šiu flexibi­li­tu a na­vy­še je aj ten­šia.

LG_flex.jpg

Ok­rem de­monštro­va­né­ho ohyb­né­ho dis­ple­ja má spo­loč­nosť aj tran­spa­rent­ný OLED, kto­rý po­nú­ka troj­ná­sob­nú pries­vit­nosť op­ro­ti sú­čas­ným prie­hľad­ným LCD dis­ple­jom. To zna­me­ná, že pos­ky­tu­je lep­ší, me­nej za­hmle­ný ob­raz. Pod­ľa šé­fa vý­sku­mu a vý­vo­ja v LG Dis­play In-Byung Kan­ga do ro­ku 2017 bu­de mať LG Ultra HD flexibil­ný a prie­hľad­ný pa­nel OLED s uh­lo­prieč­kou väč­šou ako 60 pal­cov.

Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter