Cyc: utajený projekt vývoja umelej inteligencie. Budeme ju inštalovať podobne ako operačné systémy

O ume­lej in­te­li­gen­cii Wat­son ale­bo o vir­tuál­nych asis­ten­toch Si­ri a Goog­le Now sa ho­vo­rí po­mer­ne čas­to. V tom­to od­vet­ví však pre­bie­ha pro­jekt, o kto­rom sa do­te­raz ne­ho­vo­ri­lo pri­čom je­ho za­čiat­ky sa da­tu­jú už do ro­ku 1984.

Ume­lú in­te­li­gen­ciu Cyc vy­ví­ja spo­loč­nosť Cy­corp s cie­ľom vy­tvo­riť al­go­rit­mus, kto­rý by do­ká­zal vy­uží­vať ľud­ské zna­los­ti a „se­dliac­ky ro­zum". Vý­vo­já­ri sa pre­to už 30 ro­kov sna­žia spra­co­vá­vať de­siat­ky mi­lió­nov dát, kto­ré ov­plyv­ňu­jú ľud­ské sprá­va­nie.

„Vždy keď sa po­zrie­te na ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi dvo­ma ľuď­mi, vi­dí­te ana­ló­gie, mo­dál­nu lo­gi­ku, dô­ve­ru, oča­ká­va­nia, strach a ďal­šie pre­men­né," vy­svet­ľu­je Doug Le­nat, CEO spo­loč­nos­ti Cy­corp. Le­nat chce, aby ume­lá in­te­li­gen­cia Cyc fun­go­va­la na po­dob­nom prin­cí­pe. Aj pre­to sa Cyc nep­rog­ra­mu­je v pra­vom slo­va zmys­le - vý­vo­já­ri sys­tém skôr učia. Le­nat pre­to pro­jekt pri­rov­ná­va v uče­niu ma­lé­ho di­eťa­ťa.

Le­nat zá­ro­veň vy­svet­ľu­je, že po­čí­ta­če ne­do­ká­žu spra­co­vať in­for­má­cie vo ve­tách ta­kým spô­so­bom, ako ľu­dia. Ne­vi­dia de­tai­ly, ne­do­ká­žu čí­tať me­dzi riad­ka­mi. In­for­má­cie iba su­cho spra­cu­jú. Ume­lá in­te­li­gen­cia Cyc by ma­la ve­dieť ve­ty spra­co­vať obo­ma spô­sob­mi - ľud­sky, aj stro­jo­vo.

Cy­corp ve­rí, že ume­lú in­te­li­gen­ciu bu­de­me in­šta­lo­vať po­dob­ne ako ope­rač­né sys­té­my, av­šak nie do po­čí­ta­čov, ale do do­má­cich ro­bo­tov, kto­ré sa o pár de­sia­tok ro­kov bu­dú o nás údaj­ne sta­rať. Ke­dy sa však Cyc ob­ja­ví v pou­ži­teľ­nej ver­zii je stá­le nez­ná­me.

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter