Airbus chce patent na kokpit lietadla bez okien. Piloti sa budú orientovať podľa informácii z displejov a AR.

Pred­stav­te si, že pri nas­tu­po­va­ní do lie­tad­la zba­dá­te, že kok­pit tvo­rí len hlad­ký hli­ní­ko­vý ku­žeľ bez okien. Nie, nej­de o naj­hor­ší om­yl vý­stup­nej kon­tro­ly v his­tó­rii. Tak­to by to­tiž ma­li pod­ľa spo­loč­nos­ti Air­bus vy­ze­rať lie­tad­lá v bu­dúc­nos­ti.

V pa­ten­to­vej prih­láš­ke po­da­nej v USA to­to le­tec­ké kon­zor­cium EÚ navr­hu­je no­vý di­zajn kok­pi­tu, kde by bež­né ok­ná bo­li nah­ra­de­né 3D dis­plej­mi.

airbus_windowsless_cockpit.png

Vďa­ka ok­nám na kok­pi­te sí­ce pi­lo­ti vi­dia, kam le­tia, a umož­ňu­jú im aj vý­hľad dop­re­du a do­le pri pris­tá­va­ní a ro­lo­va­ní, no na dru­hej stra­ne na­rú­ša­jú aero­dy­na­mi­ku lie­tad­la. Ces­tu­jú­ci ok­ná ob­ľu­bu­jú, no le­tec­kí in­ži­nie­ri ich pok­la­da­jú len za zra­ni­teľ­né mies­to, kto­ré os­la­bu­je pev­nosť tru­pu lie­tad­la.

Pa­tent Air­bu­su te­raz od­stra­ňu­je ok­ná ale­bo ich ob­me­dzu­je na veľ­kosť pos­ky­tu­jú­cu len čias­tko­vý vý­hľad na oko­li­tý svet. Nah­ra­dí ich sys­tém po­zos­tá­va­jú­ci z dis­ple­jov OLED, ka­mier, la­se­rov a ho­log­ra­fic­kej pro­jek­cie te­ré­nu pod lie­tad­lom. Na­vy­še roz­ší­re­ná reali­ta sa mô­že pou­žiť na zvý­raz­ne­nie po­ve­ter­nos­tných pod­mie­nok, na­vi­gač­ných ma­já­kov, le­to­vých trás, hro­zia­ce­ho ne­bez­pe­čen­stva a ďal­ších in­for­má­cií.

airbus_cockpit_patent.png

Pred­sta­va kok­pi­tu bez okien sa mô­že spr­vu zdať ule­te­ná, no sku­toč­ne má nie­koľ­ko vý­hod. Navr­ho­va­ný sys­tém by to­tiž roz­ší­ril poh­ľad pi­lo­ta, po­nú­ka väč­šiu flexibi­li­tu v tom, aké in­for­má­cie a akým spô­so­bom sa zob­ra­zu­jú. Ok­rem to­ho by sa tak zní­ži­la aj hmot­nosť lie­tad­la, a te­da aj spot­re­ba pa­li­va, zvý­ši­la by sa pruž­nosť je­ho konštruk­cie. V sú­čas­nos­ti ide len o kon­cept, no mož­no naz­na­ču­je, ako bu­de vy­ze­rať lie­tad­lo bu­dúc­nos­ti.

Zdroj: giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter