Kamera vďaka laserovým lúčom vidí aj za roh. Využijú ju najmä vojaci a záchranári.

Za roh do­ká­že vi­dieť nap­rík­lad pe­ris­kop ale­bo iný sys­tém s vhod­ne umies­tne­ným zr­ka­diel­kom. Ved­ci na uni­ver­zi­te v Glas­gowe však vy­mys­le­li iný spô­sob, ako dať ka­me­re tú­to schop­nosť. Vy­uži­li k to­mu la­se­ry.

No­vá ka­me­ra ge­ne­ru­je 4000 la­se­ro­vých lú­čov za se­kun­du a nás­led­ne sní­ma ich od­ra­zy od ob­jek­tov za ro­hom. Tie­to dá­ta po­sie­la do po­čí­ta­ča, kde sú ana­ly­zo­va­né. Vý­sled­kom je roz­ší­re­né zor­né po­le ka­me­ry a preh­ľad o pred­me­toch a ob­jek­toch aj za ro­hom, kto­ré ne­mô­že za­ria­de­nie reál­ne vi­dieť.

Ka­me­ra za­zna­me­ná­va od­ra­zy svet­la po­mo­cou sen­zo­ra s roz­lí­še­ním 32 × 32 pixelov pri rých­los­ti 15 mi­liárd sní­mok za se­kun­du. Vďa­ka to­mu by mal sys­tém fun­go­vať spo­ľah­li­vo aj v reál­nom ča­se. Ved­ci sa však s tým­to ná­pa­dom mo­men­tál­ne na­chá­dza­jú iba v štá­diu teo­re­tic­ké­ho pro­to­ty­pu a v blíz­kej bu­dúc­nos­ti plá­nu­jú tes­to­vať kon­cept v la­bo­ra­tór­nych pod­mien­kach.

Ka­me­ra by sa moh­la vy­uží­vať pri zá­chran­ných mi­siách, ale aj v rám­ci do­má­ce­ho za­bez­pe­če­nia. Sa­moz­rej­mos­ťou je vo­jen­ské vy­uži­tie.

Video:


Zdroj: cnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter